Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fmr
Forsvarssjefens anbefalte struktur<img alt="" src="/media/PubImages/PG_1290_24.03.2015_24.03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefens anbefalte strukturForsvarssjefen anbefaler en ny innretning på strukturen som svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene. Innretningen gir mulighet for å løse de mest krevende oppgavene og styrker i tillegg Forsvaret som en del av Nato.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen
Utvikling i operativ struktur<img alt="" src="/media/PubImages/A_150418_ISTY_Bundle_ASylte-48.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Utvikling i operativ strukturDen anbefalte løsningen representerer et nøkternt forsvar der strukturen er strengt prioritert.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/utvikling
Oversikt over Forsvarets operative struktur<img alt="" src="/media/PubImages/20090826th%20634.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oversikt over Forsvarets operative strukturIllustrasjonen viser forsvarssjefens anbefalte operative struktur i 2024.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oversikt
Kraftsamling av baser og virksomheter<img alt="" src="/media/PubImages/20150916th_%2019476.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kraftsamling av baser og virksomheter​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ved å konsentrere virksomheter til landets hovedsfartsårer oppnås stordriftsfordeler og logistiske, IKT-messige og o​perative synergier. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/basestruktur
Oppsummering av anbefalt struktur<img alt="" src="/media/PubImages/12J00047_0225.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oppsummering av anbefalt strukturDen anbefalte strukturen løser de oppgavene som er beskrevet i forsvarsministerens oppdrag.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oppsummering
Konsekvenser ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/B_osh_o_nj15-5243.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Konsekvenser ved videreførte budsjetterEn videreføring av dagens økonomiske rammer innebærer at Forsvaret vil måtte bygges ned.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret
Operativ evne ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/A_AA_KESK_Ulvunge_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Operativ evne ved videreførte budsjetterOm forsvarsevnen skal tilpasses et lavere kostnadsnivå enn dagens struktur forutsetter, vil det medføre dyptgripende endringer.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret/konsekvenser-operativ-evne

 

 

Utvikling i operativ strukturUtvikling i operativ strukturhttp://forsvaret.no/media/PubImages/A_150418_ISTY_Bundle_ASylte-48.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3924Den anbefalte løsningen representerer et nøkternt forsvar der strukturen er strengt prioritert.

​​​​​​​​​HÆREN

Brigaden moderniseres gjennom å anskaffe ulike typer moderne kamp- og støttekjøretøyer. Hæren øker sin tilstedeværelse og kampkraft i Finnmark og Troms gjennom å styrke Grensevakten med en jegeravdeling, etablere en mekanisert stridsgruppe på Porsangmoen og styrke den mekaniserte tilstedeværelsen i Troms. Samlet øker tilgjengeligheten på kampenheter på høy beredskap i de nordligste fylkene.​

Les mer på side 38 til 41 i forsvarssjefens fagmilitære råd​

HEIMEVERNET

Økt tilstedeværelse og operativ evne i nord prioriteres. HV-17 i Finnmark forsterkes for å ivareta det territorielle ansvaret og kunne motta forsterkninger. De får dessuten kapasitet for panserbekjempelse og kommunikasjonsødeleggelse. Innsatsstyrkene forsterkes ved å øke antallet fra 3000 til 3250. Innsatsstyrkene skal kunne forflyttes raskt og til ulike steder i landet. Områdestrukturen reduseres og dimensjoneres for oppdrag knyttet til prioriterte objekter. HV-11 og Sjøheimevernet avvikles, ambisjonsnivåene differensieres og ledelse, stab og administrasjon justeres.​

Les mer på side 42 til 45 i forsvarssjefens fagmilitære råd​​​

SJØFOR​SVARET

Utholdenhet og tilstedeværelse styrkes gjennom flere besetninger og økt aktivitet i Nord. Sjøforsvaret konsentrerer baseaktiviteten rundt Haakonsvern og Ramsund. Minemottiltakskapasiteten utvikles, mens Taktisk båtskvadron og ​Kystjegerkommandoen legges ned. Sistnevntes kompetanse overføres dels til andre kapasiteter. Korvettene videreføres inntil F-35 kampfly er operative med Joint Strike Missile. Kystvakten prioriteres og dimensjoneres til fredstidsoppgaver.​

Les mer på side 46 til 49 i forsvarssjefens fagmilitære råd​

LUFTFORSVARET

Evne til beredskap og til å produsere operativ luftmakt videreutvikles for i høyintensitetsoperasjoner. Luftforsvaret kraftsamles rundt baser med stor operativ stridsverdi for egne og allierte styrker. Evnen til høyintensiv strid øker og reaksjonsevnen forbedres. Ildkraften forbedres gjennom innfasingen av F-35 kampfly. Effektiv overvåking ivaretas gjennom bemannede og ubemannede fly. Nye luftvernsystemer og luftromssensorer gir økt situasjonsforståelse, beskytter våpensystemer og nasjonale nøkkelpunkter.​

Les mer på side 50 til 55 i forsvarssjefens fagmilitære råd​

FORSVARETS SPESIALSTYRKER

Spesialstyrkenes ledelse videreføres i nær tilknytning til Forsvarets ledelse. Styrkene utvikles videre, med to kampenheter på Rena, én på Haakonsvern og to reserveenheter. Enhetene skal prinsipielt kunne benyttes sømløst mellom ulike oppdrag og beredskapsoppgaver og baseres på samordnet seleksjon og utdanning. Det planlegges ​for å implementere helikoptre for spesialstyrkeoperasjoner, operert av Luftforsvaret.​

Les mer på side 56 i forsvarssjefens fagmilitære råd​

Se oversikt​ over Forsvarets operative struktur ​

gå til neste side
Publisert 16. september 2015 13:12.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.