Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad
Forsvarssjefens anbefalte struktur<img alt="" src="/media/PubImages/PG_1290_24.03.2015_24.03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefens anbefalte strukturForsvarssjefen anbefaler en ny innretning på strukturen som svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene. Innretningen gir mulighet for å løse de mest krevende oppgavene og styrker i tillegg Forsvaret som en del av Nato.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen
Utvikling i operativ struktur<img alt="" src="/media/PubImages/A_150418_ISTY_Bundle_ASylte-48.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Utvikling i operativ strukturDen anbefalte løsningen representerer et nøkternt forsvar der strukturen er strengt prioritert.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/utvikling
Oversikt over Forsvarets operative struktur<img alt="" src="/media/PubImages/20090826th%20634.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oversikt over Forsvarets operative strukturIllustrasjonen viser forsvarssjefens anbefalte operative struktur i 2024.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oversikt
Kraftsamling av baser og virksomheter<img alt="" src="/media/PubImages/20150916th_%2019476.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kraftsamling av baser og virksomheter​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ved å konsentrere virksomheter til landets hovedsfartsårer oppnås stordriftsfordeler og logistiske, IKT-messige og o​perative synergier. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/basestruktur
Oppsummering av anbefalt struktur<img alt="" src="/media/PubImages/12J00047_0225.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oppsummering av anbefalt strukturDen anbefalte strukturen løser de oppgavene som er beskrevet i forsvarsministerens oppdrag.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oppsummering
Konsekvenser ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/B_osh_o_nj15-5243.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Konsekvenser ved videreførte budsjetterEn videreføring av dagens økonomiske rammer innebærer at Forsvaret vil måtte bygges ned.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret
Operativ evne ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/A_AA_KESK_Ulvunge_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Operativ evne ved videreførte budsjetterOm forsvarsevnen skal tilpasses et lavere kostnadsnivå enn dagens struktur forutsetter, vil det medføre dyptgripende endringer.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret/konsekvenser-operativ-evne

 

 

Forsvarssjefens anbefalte strukturForsvarssjefens anbefalte strukturhttp://forsvaret.no/media/PubImages/PG_1290_24.03.2015_24.03.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3902Forsvarssjefen anbefaler en ny innretning på strukturen som svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene. Innretningen gir mulighet til å løse de mest krevende oppgavene og styrker Forsvaret som en del av Nato.

​​​​​​​​​​​​​​Et nøkternt Forsvar​​​

​​​​​​​​​​Forsvaret styrker evnen til tidlig varsling og oppdatert situasjonsforstå​​​else. Med dette legges grunnlaget for effektivt å kunne planlegge, lede og gjennomføre operasjoner med nasjonale og allierte styrker. Det investeres i nødvendig informasjonsinfrastruktur. Avdelingers reaksjonsevne, kampkraft og utholdenhet forbedres gjennom økt tilstedeværel​se i prioriterte områder. Anskaffelse av bedre luftvernsystemer gir økt beskyttelse av baser, avdelinger og allierte forsterkninger. Samfunnssikkerheten utvikles videre gjennom å anskaffe nye helikoptre til spesialstyrkene.

 • Forsvaret anskaffer strategiske overvåkingskapasiteter, ubemannede sensorer og satellittkapasitet. Slike kapasiteter vil betydelig styrke evnen til overvåking, varsling, etterretning og beslutningsstøtte.​
 • Kapasitetene til målutvelgelse, ildledelse og målanalyse forbedres.
 • Forsvarets ildkraft styrkes gjennom å anskaffe F-35 med våpen, inkludert kryssermissiler (Joint Strike Missile), ubåter, oppgraderte stridsvogner og nytt artilleri.
 • Antallet besetninger på fartøyene økes. Forsvarets delelagre fylles opp, og logistikkberedskapen forbedres. Tiltakene gir bedre tilgjengelighet på styrker og øvrige kapasiteter og forlenger utholdenheten.
 • Tilstedeværelsen av land-, sjø-, og luftstyrker i Nord-Norge styrkes, og vernepliktsordningen beholdes. Heimevernet differensieres, og det legges vekt på innsatsstyrkene. Tiltakene gir økt beredskap og bedre reaksjonsevne.
 • Beskyttelsen mot lufttrusler forsterkes gjennom å utvikle og anskaffe et mobilt luftvern og nye luftovervåkingssensorer.
 • Ko​mmandostrukturen forenkles og forbedres. Forsvarets kapasiteter innen kommando-, kontroll- og informasjonssystemer moderniseres.
 • Evnen til å kunne motta allierte forsterkninger tilpasses og forbedres.
 • Tilstrekkelig trening og øving av Forsvarets eget personell vil bli vektlagt, og det legges til rette for en mer kostnadseffektiv utenlandsk trening og øving i Norge.
 • Forsvaret vil styrke og vektlegge samarbeidet med det sivile samfunnet, blant annet gjennom å utvikle beredskapsavtaler med sentrale sivile aktører. Evnen til grensevakt, kongevakt, kystvakt og helikopterredningstjeneste skal fortsatt være god. Spesialstyrkene får egne helikoptre som også kan stå på beredskap for politiet.
 • Organisasjonen effektiviseres og avbyråkratiseres, og ressursene dreies over til operativ virksomhet. Det etableres et strategisk styringselement i Forsvasstaben for å effektivisere utnyttelsen av IKT i hele Forsvaret.
 • Virksomheten samles på færre steder, og antallet baser reduseres i tråd med det operative behovet.
 •  Forsvarets logistikkorganisasjon videreføres med de deler av organisasjonen som ikke overføres til den nye materielletaten, eller som kan legges naturlig til forsvarsgrenene. Logistikken skal videreutvikles for å styrke evnen til å understøtte den operative strukturen, og konsepter som utnytter kapasiteten som finnes i det sivile næringsliv, skal videreutvikles.
 • Cyberforsvaret endres for å konsentrere sin virksomhet om drift av felles kapasiteter innenfor ​informas​jonsinfrastrukturen (INI). I tillegg vil sjefen for Cyberforsvaret ha ansvar for IKT-utdanningen i Forsvaret. Drift og utdanning videreføres samlet under én avdeling.
 • Forsvarets sanitet videreutvikles for å understøtte Forsvarets operative behov. De strategiske sanitetskap​asitetene e​r kritiske og marginale, og må utnyttes koordinert i et sivilt-militært perspektiv, og gjennom flernasjonalt samarbeid. Et ​samvirkekonsept med sivilt helsevesen i fred, krise, katastrofe og krig skal utvikles.​​

Les mer på side 33 til 37 i forsvarssjefens fagmilitær​​e råd​

​Les om utviklingen i den operative strukturen

gå til neste side
Publisert 16. september 2015 13:07.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.