Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fmr
Forsvarssjefens forord<img alt="" src="/media/PubImages/20150910th_%2018866_dark.jpg?Height=213&Width=378" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefens forordGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn
Rammefaktorer bak oppdraget<img alt="" src="/media/PubImages/A_ebn-5.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rammefaktorer bak oppdragetForsvarsministerens oppdragsskriv av 1. oktober 2014 til forsvarssjefen ligger til grunn for det fagmilitære rådet. Rådet er et innspill til langtidsplanen for forsvarssektoren som regjeringen legger frem våren 2016.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/rammefaktorer
Forsvaret i en ny situasjon<img alt="" src="/media/PubImages/A018_C039_0902XH.0000806.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret i en ny situasjonDe viktigste rammene for forsvarssjefens anbefaling, er endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen, norske styrkers operative evne og de økonomiske forutsetningene for å løse oppgavene Forsvaret er pålagt.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/ny-situasjon
Forsvaret må endres<img alt="" src="/media/PubImages/tkR7973.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret må endresAnalysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/endres
En avskrekkende terskel<img alt="" src="/media/PubImages/20150916th_%2019415.jpg" style="BORDER:0px solid;" />En avskrekkende terskelhttp://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/terskelforsvaret
Øvrig grunnlag<img alt="" src="/media/PubImages/_MG25546.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Øvrig grunnlagAnalysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/ovrig-grunnlag

 

 

Forsvaret må endresForsvaret må endreshttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkR7973.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3901Analysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.

​​​​​​​​​​Forsvaret må styrkes som en troverdig del av Nato og ha nødvendig kampkraft, tilstedeværelse og utholdenhet til å kunne svare effektivt på et angrep på Norge. En motstander skal avskrekkes fra å bruke militær makt mot landet, fordi det vil medføre uakseptable tap som følge av direkte strid med norske styrker og Nato. En slik effekt forutsetter at Forsvaret har en god situasjonsforståelse, tilstedeværelse i nord, og evne til raskt å kunne møte en mostander på norsk territorium med effektive motmidler.​

​Et troverdig forsvar av Norge oppnås kun gjennom Nato. Forsvaret må derfor forsterke evnen til etterretning, overvåking og situasjonsforståelse. Det er nødvendig med høyere reaksjonsevne og større mobilitet, i tillegg til utholdenhet for å gjennomføre selvstendige nasjonale operasjoner frem til allierte kan forsterke Norges innsats. Forsvaret må også ha kapasitet til å motta og støtte styrkene. Evnen til å drive operasjoner er dessuten avhengig av at kritiske kapasiteter og infrastruktur er godt beskyttet.

Det er nødvendig å effektivisere Forsvarets virksomhet for å skape handlingsrom til å omdisponere ressursene til høyere prioritert virksomhet. Flernasjonale samarbeidsløsninger må brukes som virkemiddel der det er hensiktsmessig. Ny personellstruktur med en høyere andel spesialister vil styrke kompetansen i den operative virksomheten. Kombinert med en tilpasset videreføring av verneplikten og en bedre ordning for reserver, vil tiltakene underbygge Forsvarets operative evne.

OPERATIV EVNE ​FOR Å LØSE DE VIKTIGSTE OG MEST KREVENDE OPPGAVENE

Dimensjonerende utfordringer og nødvendige evner
Utfordringene skissert på foregående sider stiller spesifikke krav til kvalitet og kvantitet for Forsvaret og er lagt til grunn for å identifisere mangler i forsvarsstrukturen i dag og i nær fremtid. Følgende fem utfordringer, i prioritert rekkefølge, har derfor vært styrende for strukturanbefalingen​: 

 1. ​Væpnet angrep på Norge.
 2. Tvangsdiplomati med militære virkemidler.
 3. Terrorangrep.
 4. Myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse.
 5. Internasjonale bidrag.

Som grunnlag for å anbefale en forsvarsstruktur som løser de pålagte oppgavene, har forsvarssjefen vurdert hvilke minimumsevner Forsvaret må ha: 

 • Skape nødvendig situasjonsforståelse (etterretning og overvåking).
 • Utøve nødvendig kommando og kontroll over styrkene.
 • Sikre nødvendig ildkraft til å ramme en motstander ved å kunne påføre denne betydelige tap (innsatsevne).
 • Beskytte styrker, kommunikasjonsinfrastruktur og baser (beskyttelse).
 • Sikre nødvendig understøttelse av styrker (logistikk).
 • Kunne forflytte styrker (mobilitet).

I dette rådet er evnene til å skape situasjonsforståelse, effektiv kommando og kontroll, samt innsatsevne prioritert høyest. Evnene til beskyttelse, logistisk understøttelse og mobilitet er dernest prioritert.

En avskrekkende terskel
Et terskelforsvar må evne å avskrekke potensielle motstandere fra å bruke militærmakt mot Norge. Norge er avhengig av alliert støtte for å ​motstå et militært angrep, og det er derfor viktig at Forsvaret kan operere integrert med allierte og at støtten er en del av den terskelen som skal virke avskrekkende. Natos prioriteringer har dermed betydning ​for hvordan Norge bør innrette og utvikle Forsvarets evner og kapasiteter, noe forsvarssjefen har lagt stor vekt på i sin anbefalte struktur.

Se illustrasjon av Nato-landenes felles militære kapasiteter

gå til neste side​
Publisert 16. september 2015 14:06.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.