Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fmr
Forsvarssjefens forord<img alt="" src="/media/PubImages/20150910th_%2018866_dark.jpg?Height=213&Width=378" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefens forordGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn
Rammefaktorer bak oppdraget<img alt="" src="/media/PubImages/A_ebn-5.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rammefaktorer bak oppdragetForsvarsministerens oppdragsskriv av 1. oktober 2014 til forsvarssjefen ligger til grunn for det fagmilitære rådet. Rådet er et innspill til langtidsplanen for forsvarssektoren som regjeringen legger frem våren 2016.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/rammefaktorer
Forsvaret i en ny situasjon<img alt="" src="/media/PubImages/A018_C039_0902XH.0000806.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret i en ny situasjonDe viktigste rammene for forsvarssjefens anbefaling, er endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen, norske styrkers operative evne og de økonomiske forutsetningene for å løse oppgavene Forsvaret er pålagt.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/ny-situasjon
Forsvaret må endres<img alt="" src="/media/PubImages/tkR7973.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret må endresAnalysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/endres
En avskrekkende terskel<img alt="" src="/media/PubImages/20150916th_%2019415.jpg" style="BORDER:0px solid;" />En avskrekkende terskelhttp://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/terskelforsvaret
Øvrig grunnlag<img alt="" src="/media/PubImages/_MG25546.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Øvrig grunnlagAnalysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/ovrig-grunnlag

 

 

Øvrig grunnlagØvrig grunnlaghttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG25546.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3947Analysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fortsette utvikling av ​​​et moderne og høyteknologisk forsvar 

Ny teknologi vil fortsatt være en sentral faktor for å utvikle Forsvaret, fordi den gjør det mulig å løse oppgaver mer effekti​​​vt og med større kraft. Å anvende moderne teknologi bidrar også ​til å skape en forebyggende og avskrekkende effekt på en motstander.

I dette rådet legges det derfor stor vekt på å tilføre Forsvaret kapasiteter som kan møte morgendagens utfordringer. Blant disse er ubemannede systemer som styrker overvåkingsevnen og reduserer faren for tap av eller skade på eget personell, styrket satellittbasert kapasitet for etterretning, overvåking og kommunikasjon og dessuten langtrekkende presi​sjonsstyrte våpen for å kunne besvare et angrep over lang avstand.​

Les mer på side 25 i forsvarssjefens fagmilitære råd​​​

Kostnadseffektiv og bærekraf​​tig struktur

Uavhengig av budsjettnivå er det behov for kontinuerlig omstilling og effektivisering for å utvikle F​​orsvaret på en langsiktig og bærekraftig måte. Effektiviseringstiltak gjennomføres hovedsakelig på følgende hovedområder:

 • K​raftsamling av baser​​ og virksomheter
 • Forsvarets basestruktur er verken​ tilstrekkelig kostnadseffektiv eller operativt optimal.

  I dette rådet vektlegges derfor kostn​​adseffektive løsninger for ​​Forsvarets samlede aktivitet.​​
 • Reduksjon i ledelse, stab, administrasjon og utdanning
 • Forsvarssjefen forenkler styrings- og forvaltningsmodellen gjennom bedre arbeidsprosesser, mer rammestyring og færre rapporteringskrav. Det er behov for en rekke sammenslåinger og samlokaliseringer som vil redusere årsverksbehov og øke effektiviteten.
 • ​Forbedre prosesser og samarbeid innen­for støttevirksomheten​
 • For Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarets sanitet og Cyberforsvaret vil det bli en prioritert oppgave å effektivisere virksomhetene gjennom bedre utnyttelse av sivile ressurser.

Les mer på side 25 i forsvarssjefens fagmilitære råd

Personell og kompe​​tanse

En moderne og teknologisk krevende organisasjon som Forsvaret trenger mennesker med høy og relevant kompetanse. Det er en åpenbar sammenheng mellom den kompetansen personellet har og den operative evnen Forsvaret har til å løse oppgavene. Når de forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelsene endrer seg, ny teknologi innføres og de samfunnsmessige utviklingstrekkene er i endring, må Forsvarets personell- og kompetansestruktur gjenspeile disse forholdene.

 • Personell
 • Ny militær ordning for militært tilsatte er under innføring. Sammen med endringer i forsvarspersonelloven, skal ordningen bidra til å ivareta en best mulig balansert personell- og kompetansestruktur for å sikre Forsvarets operative evne og operative virksomhet. Det legges opp til en personellstruktur som øker antall spesialister og reduserer antall offiserer.
 • Forsvarets utdanning
 • Dagens utdanning i Forsvaret har høy kvalitet og god rekruttering. Tilbudet er imidlertid fragmentert og utøves på for mange steder. Utdanningen skal forenkles og på sikt samles der det gir økonomisk eller faglig gevinst.
 • Verneplikten
 • Allmenn verneplikt med tilhørende førstegangstjeneste forutsettes videreført i samsvar med Forsvarets operative behov. Førstegangstjenesten standardiseres til tolv måneders tjenestetid. Prøveordningen med 18 måneders førstegangstjeneste vil bli evaluert.
 • Reservepersonell
 • Dagens ordning med reservestyrker for operative enheter videreutvikles. Ordningen innebærer at hver gren disponerer egen reserve i styrkestrukturen, inkludert trening og øving.


Flernasjonalt samarb​​eid

Forsvaret har et utstrakt flernasjonalt samarbeid i dag, innenfor rammen av Nato, EU, NORDEFCO og​​​ andre bi-/multilaterale fora. Samarbeidet omfatter felles bidrag i operasjoner, felles anskaffelse av materiell og tett samarbeid om utdanning, trening og øving. Det har gitt mange gode effekter både operativt og økonomisk. Samarbeidslinjen bør derfor vektlegges også for fremtiden. Forsvarssjefen ser ingen umiddelbare nye gevinster med mindre det er større politisk vilje til flernasjonalt samarbeid. ​

Les mer på side 30 i forsvarssjefens fagmilitære råd

Totalforsvaret og​​ effektive bidrag til  samfunnssikkerhet 

​​Totalforsvarskonseptet omfatter både samfunnets støtte til Forsvaret og Forsvarets støtte til det sivile samfunn. Det er behov for å videreutvikle og oppdatere konseptet som følge av den vekt dette rådet legger på terskelforsvaret og førstelinjeforsvaret for Nato.​

Les mer på side 31 i forsvarssjefens fagmilitære råd

 • Sivil støtte til ​​Forsvaret
 • I en alvorlig krisesituasjon og i krig vil Forsvarets behov for sivil støtte i form av varer, tjenester og tilgang til infrastruktur overstige hva Forsvaret disponerer til daglig. Sivil støtte er nødvendig for å opprettholde relevant forsvarsevne innenfor realistiske økonomiske rammer og for å kun​ne ta imot og støtte allierte forsterkninger i en krises​ituasjon.
 • Forsvarets støtte til det sivile samfunn
 • Hovedprinsippet om at Forsvaret bidrar med sine ressurser etter behov og anmodning bør fortsatt gjøres gjeldende. Det anbefales ikke å etablere nye militære kapasiteter eller strukturer særskilt for å yte støtte til det sivile samfunn, men nye helikoptre til spesialstyrkene kan være en viktig ressurs også for politiet.​

​​

Les om forsvarssjefens anbefalte struktur

Tryk​k her
Publisert 16. september 2015 14:08.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.