Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fmr
Forsvarssjefens forord<img alt="" src="/media/PubImages/20150910th_%2018866_dark.jpg?Height=213&Width=378" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefens forordGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn
Rammefaktorer bak oppdraget<img alt="" src="/media/PubImages/A_ebn-5.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rammefaktorer bak oppdragetForsvarsministerens oppdragsskriv av 1. oktober 2014 til forsvarssjefen ligger til grunn for det fagmilitære rådet. Rådet er et innspill til langtidsplanen for forsvarssektoren som regjeringen legger frem våren 2016.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/rammefaktorer
Forsvaret i en ny situasjon<img alt="" src="/media/PubImages/A018_C039_0902XH.0000806.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret i en ny situasjonDe viktigste rammene for forsvarssjefens anbefaling, er endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen, norske styrkers operative evne og de økonomiske forutsetningene for å løse oppgavene Forsvaret er pålagt.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/ny-situasjon
Forsvaret må endres<img alt="" src="/media/PubImages/tkR7973.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret må endresAnalysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/endres
En avskrekkende terskel<img alt="" src="/media/PubImages/20150916th_%2019415.jpg" style="BORDER:0px solid;" />En avskrekkende terskelhttp://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/terskelforsvaret
Øvrig grunnlag<img alt="" src="/media/PubImages/_MG25546.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Øvrig grunnlagAnalysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/ovrig-grunnlag

 

 

Rammefaktorer bak oppdragetRammefaktorer bak oppdragethttp://forsvaret.no/media/PubImages/A_ebn-5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3939Forsvarsministerens oppdragsskriv til forsvarssjefen ligger til grunn for det fagmilitære rådet. Rådet er et innspill til langtidsplanen for forsvarssektoren som regjeringen legger frem våren 2016.

​​​​​​​​I oppdragsskrivet ber forsvarsministeren særlig om fagmilitære råd ​på følgende områder:

 • PRIORITERE EVNEN TIL Å LØSE DE VIKTIGSTE OG MEST KREVENDE OPPGAVENE
 • Den dimensjonerende oppgaven for Forsvaret skal være forsvar av Norge og allierte mot trusler og anslag innenfor rammen av Nato. Dette skal være premisset for en eventuell spissing og prioritering av forsvarsstrukturen.
 • STYRKE BEREDSKAP OG EVNE TIL STYRKEOPPBYGGING
 • Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever en gjennomgang av beredskapen i Forsvaret. Det er ikke realistisk å legge til grunn lang varslingstid for kriser i nærområdene. Det er nødvendig å vurdere konsekvensene av det økte beredskapsbehovet og mulighetene til å skjerpe klartidene i Forsvaret. Beredskapslogistikken og støttebehov fra sivil sektor i kriser og krig skal vurderes.
 • VIDEREUTVIKLE ET ALLIANSETILPASSET FORSVAR
 • Forsvaret skal samarbeide tett med Norges allierte, og bidra til allierte krisehåndteringsoperasjoner. 
 • FORTSETTE UTVIKLINGEN AV ET MODERNE OG HØYTEKNOLOGISK FORSVAR
 • Forsvaret skal videreføre og, på enkelte områder, forsterke satsingen på ny teknologi for å bidra til nye og mer effektive måter å løse oppgavene på. Dette gjelder særlig innenfor overvåking og etterretning i våre interesseområder, men også på felt som ildkraft og beskyttelse.
 • SIKRE EN KOSTNADSEFFEKTIV OG BÆREKRAFTIG FORSVARSSTRUKTUR
 • Forsvaret skal identifisere nødvendige tiltak innenfor egen struktur, personell og kompetanse, drift og investeringer. Tiltakene skal inkludere samhandling med andre etater i forsvarssektoren for å sikre at Forsvaret har fremtidsrettede og kostnadseffektive ordninger. Forsvarssjefen skal i sitt råd vektlegge anbefalinger knyttet til base- og støttestrukturen, ledelse- og stabsstrukturen.
 • UTVIKLE FLERNASJONALT SAMARBEID DER DET ER HENSIKTSMESSIG
 • Blant våre allierte er det en økende erkjennelse av behovet for flere og mer integrerte flernasjonale løsninger. Det er behov for fagmilitære vurderinger av hvordan vi kan realisere potensialet i flernasjonale løsninger, og samtidig styrke samarbeidet med våre allierte og partnere.
 • SIKRE FREMTIDIG PERSONELL- OG KOMPETANSEBEHOV
 • Det er behov for å dekke Forsvarets bemanningsbehov og sikre god rekruttering av kvalifisert personell til operative stillinger. Forsvarssjefen er bedt om å gi råd om hvordan en ny personellordning skal settes i verk, herunder også en fremtidig personellstruktur og synliggjøre konsekvenser for Forsvarets utdanningssystem.
 • LEGGE TIL RETTE FOR EFFEKTIVE BIDRAG TIL SAMFUNNSSIKKERHETEN
 • ​Forsvarssjefen skal vurdere hvordan Forsvarets kapasiteter kan innrettes, slik at de er relevante for samfunnssikkerheten, og om denne oppgaven på enkelte områder bør være dimensjonerende for Forsvaret. Balansen mellom bidrag til samfunnssikkerhet og ivaretakelse av Forsvarets primæroppgaver knyttet til statssikkerhet skal også vurderes.
  ​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rådet skal synliggjøre eventuelle avvik innenfor ulike økonomiske utviklings­baner, herunder et komp​ensert, videre­ført 2015-­budsjett og et budsjett med 0,5 prosent reell årlig vekst. Videre er forsvars­sjefen bedt om å gi sine prioriteringer der­som Forsvaret tilføres ressurser utover en reell økning på 0,5 prosent per år. ​

Les mer på side 12 og​ 13 i forsvarssjefens fagmilitære råd​

Les om endringene som ligger til grunn for rådet

gå til neste side​
Publisert 16. september 2015 14:11.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.