Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fmr
Forsvarssjefens forord<img alt="" src="/media/PubImages/20150910th_%2018866_dark.jpg?Height=213&Width=378" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefens forordGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn
Rammefaktorer bak oppdraget<img alt="" src="/media/PubImages/A_ebn-5.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rammefaktorer bak oppdragetForsvarsministerens oppdragsskriv av 1. oktober 2014 til forsvarssjefen ligger til grunn for det fagmilitære rådet. Rådet er et innspill til langtidsplanen for forsvarssektoren som regjeringen legger frem våren 2016.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/rammefaktorer
Forsvaret i en ny situasjon<img alt="" src="/media/PubImages/A018_C039_0902XH.0000806.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret i en ny situasjonDe viktigste rammene for forsvarssjefens anbefaling, er endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen, norske styrkers operative evne og de økonomiske forutsetningene for å løse oppgavene Forsvaret er pålagt.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/ny-situasjon
Forsvaret må endres<img alt="" src="/media/PubImages/tkR7973.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret må endresAnalysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/endres
En avskrekkende terskel<img alt="" src="/media/PubImages/20150916th_%2019415.jpg" style="BORDER:0px solid;" />En avskrekkende terskelhttp://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/terskelforsvaret
Øvrig grunnlag<img alt="" src="/media/PubImages/_MG25546.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Øvrig grunnlagAnalysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/ovrig-grunnlag

 

 

En avskrekkende terskel

Et terskelforsvar må evne å avskrekke potensielle motstandere fra å bruke militærmakt mot Norge. Norge er avhengig av alliert støtte for å ​motstå et militært angrep, og det er derfor viktig at Forsvaret kan operere integrert med allierte og at støtten er en del av den terskelen som skal virke avskrekkende. Natos prioriteringer har dermed betydning for hvordan Norge bør innrette og utvikle Forsvarets evner og kapasiteter, noe forsvarssjefen har lagt stor vekt på i sin anbefalte struktur.

1 Strategisk etterretning

Det øverste nivået i terskelforsvaret, etterretning og overvåking, er avgjørende for å identifisere forberedelser til maktanvendelse mot Norge så tidlig som mulig. Den innhentede informasjonen danner grunnlaget for å utnytte Forsvarets kapasiteter og sette i verk forsterkningsplaner.

2 Førstelinje­forsvar

Uten allierte styrker i Norge i fredstid, er det Forsvaret som utgjør førstelinjeforsvaret. Det skal kunne yte umiddelbar og effektiv motstand for å virke avskrekkende på en motstander, uten alvorlige svakheter som kan utnyttes. Førstelinjeforsvaret må dermed bygge på et bredt spekter av evner og virkemidler.

3 Alliert forsterkning

Evnen til å kunne forsterke et Nato-område med militære styrker krever både planer for å fremføre styrker, og evne til å ta imot forsterkningene og sørge for transitt til operasjonsområdet. Den endrede sikkerhets­politiske situasjonen gjør det nødvendig å oppdatere og konkretisere Norges evne til å motta allierte forsterkninger.

4 Nato

Grunnmuren i terskelforsvaret er Nato-landenes samlede militære kapasiteter som kan utløses av Nato-traktatens artikkel 5.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Publisert 16. september 2015 14:10.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.