Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad
Forsvarssjefens forord<img alt="" src="/media/PubImages/20150910th_%2018866_dark.jpg?Height=213&Width=378" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefens forordGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn
Rammefaktorer bak oppdraget<img alt="" src="/media/PubImages/A_ebn-5.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rammefaktorer bak oppdragetForsvarsministerens oppdragsskriv av 1. oktober 2014 til forsvarssjefen ligger til grunn for det fagmilitære rådet. Rådet er et innspill til langtidsplanen for forsvarssektoren som regjeringen legger frem våren 2016.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/rammefaktorer
Forsvaret i en ny situasjon<img alt="" src="/media/PubImages/A018_C039_0902XH.0000806.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret i en ny situasjonDe viktigste rammene for forsvarssjefens anbefaling, er endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen, norske styrkers operative evne og de økonomiske forutsetningene for å løse oppgavene Forsvaret er pålagt.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/ny-situasjon
Forsvaret må endres<img alt="" src="/media/PubImages/tkR7973.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret må endresAnalysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/endres
En avskrekkende terskel<img alt="" src="/media/PubImages/20150916th_%2019415.jpg" style="BORDER:0px solid;" />En avskrekkende terskelhttp://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/terskelforsvaret
Øvrig grunnlag<img alt="" src="/media/PubImages/_MG25546.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Øvrig grunnlagAnalysene som ligger til grunn for rådet viser et misforhold mellom Forsvarets operative evne og de behovene som følger av den sikkerhetspolitiske utviklingen.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/bakgrunn/ovrig-grunnlag

 

 

Forsvarssjefens forordForsvarssjefens forordhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20150910th_ 18866_dark.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3881Gjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det samme behovet ble stadfestet under Nato-toppmøtet i Wales i september 2014. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen og Natos prioriteringer er startpunktet for den videre utviklingen av Forsvaret som jeg anbefaler gjennom dette fagmilitære rådet.

Jeg prioriterer Forsvarets evne til å løse de viktigste og mest krevende oppgavene. Forsvaret må, i rammen av Nato, ha en avskrekkende effekt på en motstander. Forsvaret skal derfor være et førstelinjeforsvar for Nato, det vil si raskt å kunne ta opp kampen og møte en motstander på norsk jord i påvente av allierte forsterkninger. Allierte og nasjonale forsvarsplaner er lagt til grunn for å klarlegge hvilke evner Forsvaret trenger for å løse sine oppgaver. 

Strukturen jeg anbefaler, løser de oppgavene som er beskrevet i forsvarsministerens oppdrag av oktober 2014. Jeg har lagt spesiell vekt på å forbedre reaksjonsevnen, øke beredskapen og styrke bemanningen ved flere avdelinger. 

Rettidig varsling om trusler mot Norge er vitalt. Derfor prioriterer jeg Etterretningstjenesten. Det militære nærværet i Finnmark må økes. Videre foreslår jeg å styrke organisasjonen rundt F-35-kampfly for å hente mer ut av denne investeringen og gjøre de nye kampflyene til sentrale våpenplattformer for mange typer operasjoner. Det anbefales å styrke evnen til å kommunisere i sanntid og å overføre måldata mellom sensorer og våpenplattformer for å underbygge satsingen på F-35. Det er i tillegg behov for å styrke beskyttelsen av infrastruktur som er kritisk for Norges forsvarsevne. Spesialstyrkene får egne helikoptre som også vil være viktige for beredskapen for politiet.

I oppdragsskrivet fra forsvarsministeren er jeg bedt om å legge frem et råd som tar utgangspunkt i et kompensert, videreført 2015-budsjett. Jeg er gitt frihet til å angi prioriteringer ut over 0,5 prosent årlig vekst. Det er denne friheten jeg har benyttet som grunnlag for min anbefaling. 

Den anbefalte strukturen koster ikke mer enn om man skulle ha videreført eksisterende struktur. Enkelte kapasiteter er anbefalt faset inn eller styrket, andre er prioritert ned og noen er fjernet, for å komme frem til et nøkternt, men tilpasset førstelinjeforsvar av Norge. Både vedtatt struktur og det anbefalte førstelinjeforsvaret har imidlertid en markant høyere kostnad enn det dagens budsjettnivå gir rom for, til tross for at jeg også foreslår effektiviseringstiltak som vil utgjøre mer enn 22 milliarder kroner i 20-årsperspektivet. 

Jeg har også beskrevet konsekvensene for forsvarsevnen dersom dagens budsjettnivå videreføres. I utarbeidelsen av rådet har jeg lagt vekt på å benytte kompetansen i forsvarssektoren. Fagmiljøer og planstaber i Forsvaret har bidratt med innspill og analyser, og de ansattes organisasjoner har vært involvert underveis og i drøftinger av rådet. Jeg vil berømme de ansatte for gode vurderinger og konstruktive innspill som har vært med å forme det endelige fagmilitære rådet. Rådet er behandlet i forsvarssjefens ledergruppe og en samlet forsvarsledelse står bak anbefalingene.

Det fagmilitære rådet er ment å gi et godt grunnlag for den politiske diskusjonen om hvilken forsvarsevne Norge bør ha og hvilken risiko vi som nasjon er villig til å ta. 

Haakon Bruun​-Hanssen
Admiral​
Forsvarssjef​

Les om rammefaktorene bak oppdraget

gå til neste side

Publisert 16. september 2015 13:57.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.