ml2014-8299ml2014-8299http://forsvaret.no/media/PubImages/ml2014-8299.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1034

Dekorasjonsrådene

For at alle avdelinger og alt personell skal sikres en mest mulig rettferdig og ensartet behandling ved tildeling av medaljer har Forsvarssjefen opprettet tre råd for å ivareta dette.

Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd

Rådet er rådgivende organ for forsvarssjefen ved søknader om stridsdekorasjoner. Rådet skal også gi uttalelse til enkeltsaker forelagt av forsvarssjefen. Rådets forslag sendes forsvarssjefen for endelig avgjørelse, eventuelt videresending til Forsvarsdepartementet.

I de saker hvor avgjørelsen tilligger H.M. Kongen i statsråd (Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen) fremmer forsvarssjefen en innstilling til Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd.

Rådets leder skal være en pensjonert offiser på minimum generalmajor/kontreadmiralsnivå. Rådet består ellers av generalinspektørene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret samt to sivile personer med henholdsvis juridisk og historisk kompetanse. Forsvarets veterantjeneste stiller sekretær i rådet.

Forsvarssjefens dekorasjonsråd

Rådet er rådgivende organ for forsvarssjefen i spørsmål vedrørende fortjenestedekorasjoner, medaljer for internasjonal tjeneste og ferdighetsmedaljer som ikke skal behandles i forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd. Rådet behandler alle saker vedrørende forslag om tildeling og dekorering av Forsvarets ordener og medaljer. Videre skal rådet behandle og gi råd i andre dekorasjonssaker som for eksempel bæretillatelser av norske og utenlandske dekorasjoner på uniform, rangering av medaljer og dekorasjoner, innstiftelse av nye dekorasjoner, statutter og detaljbestemmelser. Rådets anbefaling sendes forsvarssjefen for endelig avgjørelse.

Rådets leder skal være sjef for dekorasjonsseksjonen i Forsvarets veterantjeneste. Rådet består ellers av en representant for Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Veterantjenesten stiller sekretær i rådet.

Forvarssjefens dekorasjonsråd for Etteretningstjenesten

Rådet er rådgivende organ for forsvarssjefen i spørsmål vedrørende tildelinger av dekorasjoner til Etteretningstjenestens personell. Rådet kan gi anbefalinger for følgende medaljer: Forsvarets innsatsmedalje – uten rosett, Forsvarsmedaljen med laurbærgren, Forsvarsmedaljen og Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner med laurbærgren i sølv.

Lederen for Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd eller Forsvarssjefens dekorasjonsråd er rådsmedlem.

Dekorasjonsseksjonen i Forsvarets veterantjeneste

Er hovedinnslagspunkt for alle medaljesaker i Forsvaret, og saksbehandler dekorasjonssaker fra inn- og utland.

Har du spørsmål? Kontakt veterantjenesten på telefon 800 85 000 eller e-post veteraner@mil.no. Dekorasjonsseksjonen i veterantjenesten gir også råd og veiledning til både avdelinger og enkeltpersoner i og utenfor Forsvaret.

Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd

Forsvarsdepartementets råd for behandling av utmerkelser er rådgivende organ for forsvarsministeren i alle dekorasjonssaker som i henhold til statuttene for den enkelte medalje skal forelegges H.M. Kongen i statsråd.

Rådet er frittstående fra Forsvarets øvrige rådsbehandling av dekorasjonsspørsmål. Rådet skal ikke overprøve den militærfaglige vurdering som er gjort av forsvarssjefen, men vurdere sakene i et helhetlig perspektiv – forsvarspolitisk, historisk og folkerettslig.

Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd består av:

  • Leder for rådet – jurist med særskilt kompetanse innen folkerett og menneskerettigheter.
  • Historiker med innsikt i Forsvarets historie fra 1940 til i dag.
  • Offiser med relevant erfaring fra utenlandsoperasjoner.
  • Ungdomsrepresentant med erfaring fra dagens soldatutdanning.
  • Forsvarspolitisk representant med bred politisk bakgrunn.

Medlemmene oppnevnes for tre til fem år med mulighet til reoppnevning for fem nye år. Ungdomsrepresentanten velges for en periode på to år med mulighet for reoppnevning for to nye år. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent, i samsvar med lovkrav om kjønnsfordeling i offentlige råd.

Publisert 12. desember 2014 08:52.. Sist oppdatert 5. desember 2018 10:32.