Det uforutsette

Mange alvorlige hendelser kommer uforutsett på etater og aktører som har til oppgave å håndtere krisesituasjoner.

​​​​​​​​​​​​Det er viktig å klarlegge hva som ligger i uttrykket ”uforutsette hendelser”. Trening og læring på uforutsette hendelser vil være nødvendig for å mestre slike situasjoner.

Spørsmålet er hvordan dette best kan gjøres og hvilken pedagogisk grunnlagstenkning og hvilke didaktiske dannelses- og designmodeller som kan og bør ligge til grunn for utvikling av kompetanse for å mestre det utforutsette.

Pedagogisk forskning på det uforutsette reiser også nye spørsmål og utfordringer knyttet til både teoriutvikling, forskningsmetode og forskningsetikk.

Dette forskningsprogrammet har foreløpig to faser og tilnærminger, hvor forskningsresultatene rapporteres i hver sine vitenskapelige antologier.

Fase 1 Pedagogikk for det uforutsette (2012-2015)

Fase 2 Samhandling under risiko (2015-2017)

Samhandlingsbegrepet (SAM) er mye brukt, både av politikere og forskere, deriblant i forbindelse med ulike reformer og sektorovergripende virksomheter som i beredskap og utdanning. Tilsvarende strukturer finner vi også i overnasjonale nettverk, eksempelvis FN. Samtidig benyttes samhandlingsbegrepet både på organisasjon, gruppe og individnivå i forbindelse med ledelse, kompetansestyring, opplæring og trening, hvor også teknologistrukturer inngår.

Sentrale grunntanker i slike prosesser kan blant annet identifiseres gjennom Immanuel Kants kosmopolitiske ideal og verdensborgerskap. Samtidig utfordres både idealet og praksis av kulturelle, politiske og systemorienterte rammer, ikke minst når uforutsette hendelser inntreffer, som krever beslutnings- og handlingsmønster utover inngåtte og forhåndsdefinerte retningslinjer.  

Publisert 6. november 2014 08:19.. Sist oppdatert 5. desember 2018 16:04.