Årsrapport 2017

Vi kan se tilbake på et år hvor vi som organisasjon har anskaffet materiell for 11,6 mrd. kroner og vi har lykkes med å holde materiellsystemene operative for Forsvaret.

Vi kan se tilbake på et år hvor vi som organisasjon har anskaffet materiell for 11,6 mrd. kroner og vi har lykkes med å holde materiellsystemene operative for Forsvaret. Anskaffelsene av nytt forsvarsmateriell involverer og bidrar til å videreutvikle norsk industri enten gjennom direkte leveranser eller indirekte gjennom industrielle samarbeidsavtaler med utenlandske leverandører. Satsingen på internasjonalt materiellsamarbeid utvikles i tråd med vedtatte planer, og det ble i 2017 inngått nye industrielle samarbeidsavtaler mellom Forsvarsmateriell og utenlandske leverandører til en verdi av cirka 1,7 mrd. kroner.

Driftsbudsjett og regnskapet er i balanse. Økonomistyringen er god og i tråd med Stortingets bevilgning. Det er nedlagt et omfattende arbeid i 2017 for å forbedre regnskapskvaliteten og internkontrollsystemet etter råd fra Direktoratet for økonomistyring og Riksrevisjonen. Vi har brukt året på å etablere en egen regnskapsløsning adskilt fra Forsvaret, og denne er virksom fra 2018. Innsatsen får vi anerkjennelse for gjennom Riksrevisjonens beretning av regnskapsåret 2017. Her bekreftes det at årsregnskapet, med enkelte unntak, gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat for 2017, samt at korrekte utbetalinger knyttet til F-35 kampflyanskaffelsen kan bekreftes.

Etaten utvikles i tråd med Forsvarsdepartementets forventninger om raskere anskaffelser og en mer effektiv forvaltning av Forsvarets materiell. Årsrapporten er et bilde av hva vi har lykkes med i år, hvor vi fortsatt har et utviklingspotensial og hva som er vårt fokus fremover.

Her kan du laste ned Riksrevisjonens beretning​ for regnskapsåret 2017

Publisert 2. mai 2018 13:58.. Sist oppdatert 2. mai 2018 14:04.