forsvarsmateriell_318_antikorrupsjonforsvarsmateriell_318_antikorrupsjonhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=227Antikorrupsjon/media/PubImages/antikorrupsjon.jpg

Antikorrupsjonsarbeid

Forsvarsmateriell forvalter store økonomiske ressurser på vegne av det norske samfunnet. Antikorrupsjonsprogrammet er vår helthetlige og pågående prosess for å redusere risikoen for korrupsjon og andre økonomiske misligheter.

Forsvarsmateriells prosess for å redusere risiko for korrupsjon og andre økonomiske misligheter kan illustreres slik:

Prosessen er utformet på grunnlag av Fraud Risk Management Guide som Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ga ut i september 2016.

Antikorrupsjonsarbeidet i Forsvarsmateriell

Forpliktelsen til å bekjempe korrupsjon og andre misligheter er forankret i Integritetsprogrammets to komponenter Verdigrunnlaget og Etiske retningslinjer samt det styrende dokumentet Direktiv for virksomhetsstyring.

På grunnlag av et rammeverk utarbeidet av Riksrevisjonen gjennomføres omfattende identifisering og vurdering av mulige mislighetshandlinger som kan ramme etaten. Risikovurderingen gjøres av en tverrfaglig arbeidsgruppe og dokumenteres skriftlig.

Forebyggende kontroller som allerede er innført eller skal innføres i Forsvarsmateriell inkluderer:

  • Interesseregister
  • HR-prosedyrer: sikkerhetsklarering, dilemmatrening og annen opplæring, medarbeidersamtale og tjenesteuttalelse
  • Offentlig anbudsutlysning
  • Bakgrunnsundersøkelser av leverandører og kjøpere av brukt materiell
  • Arbeidsdeling og fullmaktsystem
  • Ulike sjekker før transaksjoner gjennomføres

Avdekkende kontroller som allerede er innført eller skal innføres i Forsvarsmateriell:

Ulike prosesskontroller som avstemminger, telling og inspeksjoner av anleggsmidler og bruksmateriell, uavhengige verdivurderinger og analyser

Dataanalyser for å bidra til å identifisere røde flagg og reelle misligheter

Forsvarsmateriell har etablert varslingskanal som driftes av internrevisjonen hvor ansatte og eksterne, via ulike medier, kan rapportere kritikkverdige forhold. Du kan lese mer om varsling av kritikkverdige forhold her.

Misligheter som blir avdekket gjennom kontrollaktiviteter, varsling eller på annen måte skal håndteres i henhold til vårt system for håndtering av uønskede hendelser. Systemet er under utarbeidelse og hovedprinsipper er at håndteringen av alle typer uønskede hendelser skal følge samme prosess og skje gjennom tverrfaglig samarbeid.

Vi har inngått samarbeidsavtale med Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) for å gjøre vårt anti-korrupsjonsprogram best mulig.

 

 

Mislighet og korrupsjonMislighet og korrupsjon<h2 class="forsvaretElement-H2">Mislighet:</h2><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">COSO definerer misligheter på følgende måte: «Misligheter er enhver forsettlig handling eller unnlatelse formet for å bedra andre, som resulterer i at offeret lider et tap og/eller at gjerningspersonen oppnår en gevinst.»</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Korrupsjon:</h2><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Korrupsjon er en type økonomisk mislighet med store negative konsekvenser for forsvarssektoren og samfunnet som helhet. Bevisstheten i Norge rundt korrupsjon og dens skadevirkninger har økt vesentlig etter at korrupsjonsbestemmelsene ble tatt inn i straffeloven i 2003. I den norske straffeloven er korrupsjon definert slik (§ 387a):</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;"><em>Å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag,</em></span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">eller:</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;"><em>Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelse av stilling, verv eller utføringen av oppdrag.</em></span><span style="font-size:13px;"><br></span></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=22

Publisert 10. oktober 2017 13:11.. Sist oppdatert 30. mars 2020 15:20.