forsvarsmateriell_321_etiskeretningslinjerforsvarsmateriell_321_etiskeretningslinjerhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=221/media/PubImages/retningslinjer.jpg

Etiske retningslinjer

Både ansatte og leverandører skal følge Forsvarsmateriells etiske standard. Den er definert i gjeldende styrende dokumenter.

Etatens egne styrende dokumenter omfatter etiske regler for ansatte i Forsvarsmateriell og etiske regler for leverandører. Videre gjelder flere styrende dokumenter utgitt av Forsvarsdepartementet, deriblant Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren som er svært relevant i etatens daglige drift.

FORSVARSMATERIELLS ETISKE REGLER FOR LEVERANDØRER

Forsvarsmateriell har som mål å foreta effektive anskaffelser som understøtter en positiv samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker, samfunn og miljø. Derfor stilles det krav til leverandører til norsk forsvarssektor. Kravene omfatter leverandørens sosiale ansvar, miljøansvar, økonomiske ansvar, korrupsjonsforebygging samt krav til leverandørens virksomhetsstyring.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSLIVSKONTAKT I FORSVARSSEKTOREN

Forsvarsdepartementet har utgitt etiske retningslinjer for næringslivskontakt. Hensikten med disse  er å presisere hvilken atferd som aksepteres og forventes av alle medarbeidere i forsvarssektoren når det gjelder næringslivskontakt. I tillegg skal disse informere næringslivet om hvilke regler og retningslinjer som gjelder for forsvarsektoren.NAVIGASJONSHJULET

Etiske retningslinjer og regler gir ikke svar på alle etiske problemstillinger og dilemmaer man kan komme opp i. Det kreves god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig.

Forsvarsmateriell har valgt å ta i bruk Navigasjonshjulet, utarbeidet av filosofene og forfatterne Øyvind Kvalnes og Einar Øverenget, som verktøy når viktige beslutninger skal fattes.

 Etiske regler i Forsvarsmateriell

 

 

Ytringsfrihet og rapporteringspliktYtringsfrihet og rapporteringsplikt<p>​<span style="font-size:13px;">J</span><span style="font-size:13px;">eg har en grunnleggende rett til å ytre meg om forhold på arbeidsplassen. Det er viktig å unngå eksterne ytringer som kan skade virksomhetens interesser eller er i strid med taushetsplikten.</span></p><p><span style="font-size:13px;">Jeg har varslingsplikt om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med interne varslingsrutiner eller til offentlig myndighet uten risiko for gjengjeldelse.</span></p><p><span style="font-size:13px;">Jeg plikter å melde fra om forhold som kan påføre ansatte eller omgivelsene tap eller skade. Det samme gjelder lovbrudd, mistanke om korrupsjon, eller alvorlige misligheter.</span></p>
Forretningsetiske reglerForretningsetiske regler<p>​Dersom jeg deltar i anskaffelsesprosesser etterlever jeg lov og forskrift om offentlige anskaffelser og annet regelverk på området og foretar ikke private bestillinger fra våre leverandører dersom dette kan oppfattes som sammenblanding av offentlige og private midler.</p><p>Jeg som privatperson leverer ikke varer og/eller tjenester til Forsvarsmateriell.</p><p>Jeg benytter meg ikke av Forsvarsmateriells rammeavtaler eller rabattordninger til private formål.<br></p>
Mottak av gaver og andre ytelserMottak av gaver og andre ytelser<p><span style="font-size:13px;">Jeg skal ikke, verken for meg selv eller andre, ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, bonuskort, lån eller andre ytelser og fordeler som kan påvirke mine handlinger.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Jeg tar ikke imot gaver med en verdi som overskrider det som kan anses som rimelig. Ved tvil skal jeg konferere min leder.</span></p><p><span style="font-size:13px;">Jeg bruker ikke min stilling til å skaffe meg selv eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke min tjenestehandling.</span></p>
HabilitetHabilitet<p><span style="font-size:13px;">Jeg opptrer upartisk og følger forvaltningslovens regler for habilitet.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Dersom jeg er i tvil om min habilitet plikter jeg å varsle min leder.</span></p><p><span style="font-size:13px;">Jeg har selv ansvaret for å opplyse om egen inhabilitet, og tre til side når saken krever det.</span></p>
Forvaltning av fellesskapets midlerForvaltning av fellesskapets midler<p>Jeg er bevisst på at vi forvalter et samfunnsansvar og fellesskapets ressurser. Midlene skal ikke misbrukes eller sløses med. Dette gjelder både våre årlige budsjettmidler og verdiene vi bygger for Forsvaret.</p><p>Jeg skal ikke tilegne meg personlige fordeler eller sammenblande private interesser med Forsvarsmateriells ressurser.<br></p>
Møte med andre og hverandreMøte med andre og hverandre<p><span style="font-size:13px;">Jeg møter kollegaer, samarbeidspartnere og andre med integritet, respekt og ansvar.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Jeg er til å stole på</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Jeg anstrenger meg for at alle oppgaver utføres og leveres til rett tid og med relevans og innhold etter formålet.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Jeg avstår fra enhver form for mobbing, trakassering og annen adferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigen.</span></p>
​Hensyn til Forsvarsmateriell sitt samfunnsoppdrag og omdømme​Hensyn til Forsvarsmateriell sitt samfunnsoppdrag og omdømme<p>Jeg er bevisst på at min væremåte påvirker Forsvarsmateriell sitt samfunnsoppdrag og omdømme.<br></p>

Publisert 10. oktober 2017 16:31.. Sist oppdatert 30. oktober 2019 08:55.