forsvarsmateriell_171_avhendingforsvarsmateriell_171_avhendinghttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=230/media/PubImages/avhending.jpg

Avhending

En av oppgavene som er tillagt Forsvarsmateriell er å ivareta utfasing og avhending av materiell som av forskjellige grunner ikke lenger skal benyttes i forsvarssektoren.

Avhending av materiell gjennomføres med hjemmel i normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger, samt for avhending av materiell som tilhører staten (normalinstruksen). I tillegg vil lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi (eksportkontrolloven), og tilhørende forskrift og retningslinjer, samt retningslinjer gitt av Forsvarsdepartementet, være styrende for svært mange av materielltypene som har vært benyttet i sektoren.

Forsvarsmateriell beslutter i hvert enkelt tilfelle hvilken avhendingsmetode som skal benyttes. Normalt vil dette være en av følgende:

  • Salg fra nasjon til nasjon
  • Direkte salg til offentlig eller privat virksomhet nasjonalt eller internasjonalt
  • Offentlig salg
  • Donasjon/vederlagsfri overføring til annen stat, offentlig institusjon eller veldedig formål
  • Destruksjon og påfølgende innlevering som avfall/salg som skrapmetall

Et bærende prinsipp i normalinstruksen er at all avhending av materiell fra staten skal skje etter offentlig kunngjøring. Siden mange materiellkategorier benyttet av Forsvaret er av sensitiv karakter må det jevnlig gjøres unntak fra dette prinsippet. Alle unntak må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av Forsvarsdepartementet.

Forsvarsmateriell er pålagt å gi årlig oversikt over direkte salg av materiell til private aktører. Unntatt herfra er transaksjoner som av sikkerhetsmessige grunner må beskyttes.

 Ekspanderende liste

 

 

Eksterne lenkerEksterne lenker<p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">​Her finner du relaterte eksterne lenker:</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></span><a href="https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/1997-12-19-1530?q=normalinstruksen" target="_blank">Instruks om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom mellom statsinstitusjoner.</a></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:13px;"><a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-12-18-93?q=eksportkontrolloven" target="_blank">Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. [eksportkontrolloven]</a></span></p><p><a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/dok_kontroll/id2554749/" target="_blank"><span style="font-size:13px;">Regjeringen.no - Aktuelle dokumenter for eksportkontroll</span></a></p>
Norwegian C-130 Aircraft for saleNorwegian C-130 Aircraft for sale<p class="forsvaretElement-p">MERK: SOLGT. <br></p><p class="forsvaretElement-p"> Fem C-130H transport fly til salgs. Informasjon vedrørende flyenes tekniske tilstand og hvilke salgskriterier som er gjeldende er oppgitt på engelsk. Informasjon vedrørende salgsprosessen vil bli utgitt og oppdatert på engelsk.<br></p><span><div class="call-to-action"><br><span><a class="call-to-action__button" href="/forsvarsmateriell/en/industry/demilitarization-dismantling-and-disposal" title="Call to action button tittel" target="_blank">Til Engelsk side</a></span></div></span><p class="forsvaretElement-p"><br></p>

Publisert 19. desember 2016 11:46.. Sist oppdatert 25. februar 2019 14:02.