Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt materiellsamarbeid (bi- og multilateralt) er et sentralt virkemiddel i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Vellykket materiellsamarbeid gir Forsvarsmateriell kostnadseffektiv tilgang til kompetanse, kapasitet, systemer og produkter av betydning for Forsvarets operative evne og kan samtidig gi positive ringvirkninger for norsk forsvarsindustri, økonomi og samfunn.

Materiellsamarbeid har en betydelig egenverdi, men kan også være et bidrag i et bredere militært kapabilitetssamarbeid og gi positive operative og sikkerhetspolitiske effekter, ikke minst i relasjon til nære allierte.

Prop. 151S (2015-2016) Langtidsplan for forsvarssektoren og Meld. St. 9 (2015-2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi fremhever bi- og flernasjonalt samarbeid som i økende grad en forutsetning for å kunne anskaffe, drifte og operere kapabiliteter som Norge har behov for, og for vår evne til å operere sammen med nære allierte.

Forsvarsdepartementets strategi for internasjonalt materiellsamarbeid har følgende målsetting:

Med basis i Forsvarets oppgaver og kapabilitetsbehov skal internasjonalt materiellsamarbeid bidra til å fremskaffe de materielle kapasiteter og systemer Forsvaret trenger for å utføre sine oppdrag i tråd med vedtatt ambisjon. Norsk forsvarsindustri utgjør en integrert del av landets samlede forsvarsevne. Internasjonalt materiellsamarbeid skal derfor også bidra til at norsk forsvarsindustris kompetanse og kapasitet opprettholdes på definerte teknologiområder av kritisk betydning for landets forsvar og sikkerhet. Internasjonalt materiellsamarbeid skal samvirke med andre virkemidler for å sikre Forsvaret kostnadseffektiv tilgang til nødvendig teknologi, materiell og kompetanse.

Av de multilaterale, institusjonelle arenaer for materiellsamarbeid er NATO klart viktigst og høyest prioritert. EU gis andre prioritet som følge av sin funksjon som arena for multilateralt europeisk kapabilitets- og materiellsamarbeid og som utvikler og gjennomfører av regelverk, programmer og ordninger som regulerer eller påvirker tilbuds- og etterspørselssiden i forsvarsmarkedet i Europa. Det nordiske forsvarssamarbeidet i NORDEFCO kan være et nyttig supplement til NATO og EU, men har hittil først og fremst tjent som ytre rammeverk for bilateralt materiellsamarbeid mellom de nordiske land.

En betydelig andel av Forsvarsmateriells virksomhet er knyttet opp mot internasjonalt materiellsamarbeid. Dette samarbeidet gjennomføres for å fremskaffe og opprettholde både egne nasjonale kapasiteter og multilaterale felleskapasiteter.

Forsvarsmateriells virksomhet innenfor internasjonalt materiellsamarbeid preges av tett koordinering og samarbeid med og rådgivning til Forsvarsdepartementet. Hovedansvar for koordinering av arbeidet internt i Forsvarsmateriell er tillagt nestkommanderende/ investeringsdirektør – der han benytter seg av Seksjon for internasjonalt materiellsamarbeid, mens selve arbeidet ofte skjer ute i de respektive kapasitetene. Kapasitetssjefen for hhv land, sjø og luft er norsk hovedrepresentant innenfor respektive områder relatert til NATOs materiellsamarbeidsstruktur. Forsvarsmateriell ved divisjon for IKT-kapasiteter har en koordinerende rolle opp mot NATO når det gjelder NATO-investeringer i Norge og da særlig innenfor IKT-infrastruktur og luftovervåkning.

 

 

Eksterne lenkerEksterne lenker<p>​Her finner du relaterte eksterne lenker:<br></p><p><a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/forsvarsindustri/internasjonalt-materiellsamarbeid/id547579/" target="_blank">Internasjonalt materiellsamarbeid - Regjeringen.no</a><br></p><p><a href="http://www.nordefco.org/" target="_blank">NORDEFCO - Nordefo.org</a><br></p><p><a href="http://www.nspa.nato.int/en/index.htm" target="_blank">NSPA - NATO Support and Procurement Agency</a><br><br></p>

Publisert 30. desember 2015 11:09.. Sist oppdatert 2. februar 2018 13:45.