Picture1Picture1http://forsvaret.no/media/PubImages/Picture1.pngIllustrasjonsskisse utarbeidet av Kongsberg Defence & Aerospace AS. Valg av teknisk løsning/plassering er ikke tatt.

Nytt kampluftvern

Forsvarsmateriell har fått i oppdrag å anskaffe kampfluftvern til Hæren.

​​​​​​Kampluftvernsystemet skal s​​​​​ikre at brigaden er beskyttet mot angrep fra lufta under manøveroperasjoner. Anskaffelsen forutsetter at Hæren, Luftforsvaret og Forsvarsmateriell samarbeider tett i anskaffelsesfasen.

Hæren har behov for beskyttelse mot angrep fra lufta. I dag løses dette gjennom bruk av Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System II (NASAMS II). NASAMS II er et flyttbart luftvernsystem, men innehar ikke de mobilitetsegenskapene som brigaden er avhengig av når de skal forflytte seg i terrenget.

Kampluftvernsystemet skal etableres gjennom nyanskaffelser og gjenbruk av eksisterende materiell fra én av Luftforsvarets luftvernstridsgrupper samt overføring av NASAMS III materiell som er under leveranse til Luftforsvaret. Materiellprosjektet skal gjennomføres av Forsvarsmateriell luftkapasiteter og består av en SHORAD-kapasitet (Short Range Air Defence) med gjenbruk av IRIS-T-missilet og M113 F4 fremskaffet gjennom P2578 som kjøretøyplattform.

Status:​

Prosjektet baserer seg på godkjent fremskaffelsesløsning og Stortingets behandling av Prop. 113 S (2014-2015), jamfør Innst. 337 S (2014-2014).

Prosjektet skal være avsluttet innen utgangen av 2023.

Leverandør:​​​

Anskaffelsen skal gjennomføres som en direkte anskaffelse med rettet forespørsel mot Kongsberg Defence & Aerospace AS.​​​

Publisert 13. februar 2017 14:42.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:56.