Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til Forsvarets operativ evne. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav. Dette gjelder alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger.

'​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

VÅR VIRKSOMHET

 

 

forsvarsmateriell_3_omforsvarsmateriellforsvarsmateriell_3_omforsvarsmateriellhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=508/media/PubImages/20160817tk_R6141-blaa.jpg


Et forsvar for fremtiden krever trygt og tidsriktig utstyr. Forsvarsmateriell skal bidra til kostnadseffektivitet, økt kvalitet på investeringene og en sterkere strategisk styrt forvaltning. Vi har også ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede system alltid er tilgjengelig for styrkene våre.        

Forsvarsmateriell er ansvarlig for materiellet hele levetiden. Sikkerhetssituasjonen er i stadig endring, og derfor må materiellet kontinuerlig ivaretas, oppdateres og moderniseres. Forståelse av teknologi og kvalitet er avgjørende. Vi jobber daglig med å finne løsninger som gir Forsvaret den operative evnen som kreves for å møte fremtidens utfordringer.                                                                                                                                                                                 

Forsvarsmateriell har rundt 1450 ansatte, med både sivil og militær spisskompetanse. Vi har fem leveranseavdelinger: Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter. Våre hovedlokasjoner er Oslo, Bergen, Kolsås i Bærum og Kjeller like utenfor Lillestrøm, men du finner oss også en rekke andre steder i inn- og utland.  

 

 

forsvarsmateriell_3_omforsvarsmateriellforsvarsmateriell_3_omforsvarsmateriellhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=507/media/PubImages/gunneva-luftkap-farge2.jpg


VISJON, MISJON OG VERDIER

Forsvarsmateriell har en visjon, en misjon og et sett verdier som fungerer som plattform for vårt virke. Dette sikrer felles retning og utvikling av holdninger, etikk og ledelse. Visjonen vår er relevant og tidsriktig. Alle oppgavene våre skal utføres og leveres til rett tid og med relevans og innhold etter formålet. Når visjonen blir en realitet gir den stor verdi for både kundene og oss selv.                                                                                                                                                                                 

Misjonen handler om hva Forsvarsmateriell faktisk gjør, og hva formålet med virksomheten er. Vår misjon er: Vi utruster Forsvaret.                                                                                                                                                                               

Verdiene våre er integritet, respekt og ansvar. Disse skal prege kulturen, med integritet som den førende verdien. Vi skal være til å stole på. Etterrettelighet i arbeidet og en armlengdes avstand til leverandører er helt avgjørende for forvaltningen av samfunnets verdier.                                                     

 

 

forsvarsmateriell_3_omforsvarsmateriellforsvarsmateriell_3_omforsvarsmateriellhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=506/media/PubImages/20160926AR_-4646-blaafarge.jpg


SAMFUNNSOPPDRAG

Forsvarsmateriell skal på vegne av staten ved Forsvarsdepartementet planlegge, anskaffe og forvalte samt utfase materiell for Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell skal forvalte materiellet gjennom hele dets levetid for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav. Forsvarsmateriell er tillagt fagmyndighet for materiell i forsvarssektoren. Ved etatsopprettelsen ble oppgaven å planlegge investeringsprosjekter flyttet fra Forsvaret til Forsvarsmateriell. I tillegg ble flere oppgaver knyttet til internasjonalt materiellsamarbeid delegert fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsmateriell i løpet av 2016.                                                                                                                                                                         

Forsvarsmateriell har følgende oppgaver:

  • planlegge og gjennomføre materiellinvesteringsprosjekter for Forsvaret og øvrige virksomheter
  • forvalte materiell
  • ivareta fagmyndighet materiell
  • gi råd til Forsvarsdepartementet og virksomheter innenfor organisasjonens ansvarsområder
  • støtte Forsvaret og øvrige deler av sektoren med kompetanse innenfor organisasjonens ansvarsområder
  • følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsføring av norsk industri
  • ivareta den nasjonale forsvarsindustrielle strategien etter føringer gitt av Forsvarsdepartementet
  • utarbeide og vedlikeholde en årlig plan for avhending av utrangert materiell
  • forvalte og avhende materiell som er utrangert fra etatene i forsvarssektoren og som er besluttet avhendet
  • fastsette og føre lovpålagte registre som kjøretøyregister, våpenregister, luftfartøyregister og fartøyregister


LEDELSEN


Mette Sørfonden

Direktør for
Forsvarsmateriell

Bjørge Aase

Investeringsdirektør og
nestkommanderende, kontreadmiral

Øystein Sørbø

Økonomidirektør

Jan Helge Pettersen

Direktør for
Fellestjenester

Jonny M. Otterlei

Teknisk direktør

​​

Ivar Halset

Sjef for Landkapasiteter,
brigader

​​

Thomas T. Wedervang

Sjef for Maritime kapasiteter,
flaggkommandør

​​

Diederik Kolff

Sjef for Luftkapasiteter,
brigader

Eiliv Ofigsbø

Direktør for IKT-kapasiteter

​​

Ole Janitz

Sjef for Felleskapasiteter,
kommandør

​​

Geir Nilssen

Sjef for Kampflyavdelingen,
brigader

ORGANISASJON


Last ned organisasjonskart her

VÅRE VIRKSOMHETSOMRÅDER

Investeringsavdelingen

Investeringsavdelingen er ansvarlig for å fremskaffe materiell gjennom investeringsprosjekter etter oppdrag og retningslinjer fra Forsvarsdepartementet. Les mer her

Materiellavdelingen

Materiellavdelingen er ansvarlig for at Forsvarsmateriell leverer sikkert materiell til bruk i etatene i forsvarssektoren. Les mer her

Landkapasiteter

Forsvarsmateriell landkapasiteter har ansvar for utvikling, kjøp og forvaltning av det meste av Forsvarets landmateriell og våpen. Les mer her

Maritime kapasiteter

Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlig for Forsvarets fartøy til sjøs. Les mer her

Luftkapasiteter

Forsvarsmateriell luftkapasiteter har ansvar for å kjøpe, utvikle og forvalte Forsvarets fly, helikopter, droner og luftvernsmateriell. Les mer her

Kampflyavdelingen

Kampflyavdelingen har ansvar for den pågående anskaffelsen av Norges F-35 våpensystem. Les mer her

Felleskapasiteter

Forsvarsmateriell felleskapasiteter har ansvar for å kjøpe, utvikle og forvalte mesteparten av materiellet som brukes på tvers av forsvarsgrenene. Les mer her

IKT-kapasiteter

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter er leverandør og forvalter av sikre IKT-systemer til Forsvaret. Les mer her

GODT STYRESETT

Vi jobber kontinuerlig for et godt styresett tråd med samfunnets utvikling. Nedenfor finner du våre regler, rammer og systemer i dette arbeidet.                                                                 

                                                                                   

 

 

Verdigrunnlaget<img alt="" src="/media/PubImages/verdigrunnlag.jpg" style="BORDER:0px solid;" />VerdigrunnlagetKjernen i Forsvarsmateriells integritetsprogram er verdigrunnlaget. Våre kjerneverdier er integritet, respekt og ansvar.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/verdigrunnlaget-(2)
Antikorrupsjonsarbeid<img alt="" src="/media/PubImages/antikorrupsjon.jpg" style="BORDER:0px solid;" />AntikorrupsjonsarbeidForsvarsmateriell forvalter store økonomiske ressurser på vegne av det norske samfunnet. Antikorrupsjonsprogrammet er vår helthetlige og pågående prosess for å redusere risikoen for korrupsjon og andre økonomiske misligheter.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/antikorrupsjon
Etiske retningslinjer<img alt="" src="/media/PubImages/retningslinjer.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etiske retningslinjerDe etiske retningslinjene for ansatte og leverandører i forsvarssektoren er definert i følgende styrende dokumenter. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/etiske-retningslinjer-(2)
Kompetansebygging og integrering i HR-prosesser<img alt="" src="/media/PubImages/hr.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompetansebygging og integrering i HR-prosesserForsvarsmateriells verdigrunnlag og etiske standard er bygget inn i vesentlige HR-prosesser slik som rekruttering, medarbeidersamtaler, tjenesteuttalelser og medarbeiderundersøkelser.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/kompetansebygging-og-integrering-i-hr-prosesser


KONTAKT OSS