Overingeniør - Luftvern fag

Systemavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter  ivaretar eierskapsforvaltning for Forsvarets luftmateriell, leverer systemrelaterte drifts- og vedlikeholdstjenester til Luftforsvaret, samt bistår med å fremskaffe materiellkapasiteter gjennom investeringsprosjekter.

Luftvernseksjonen er underlagt Systemavdelingen og har kombinert system- og fagansvar for alt luftvernmateriell i Forsvaret, samt at luftvern støtter alle pågående prosjekter. Det pågår per i dag tre oppgraderingsprosjekter av NASAMS II som er planlagt ferdigstilt i 2018. I tillegg er flere nye luftvernprosjekter omtalt i siste langtidsplan, blant annet prosjekt P7628, kampluftvern til Hæren som akkurat har fått gjennomføringsordre og skal være ferdigstilt rundt 2021, samt P7623 ny Identification Friend or Foe (IFF) til NASAMS. Det er inngått samarbeid med NATO Support and Procurement Agency (NSPA) i Luxemburg for langsiktige vedlikeholdsavtaler med ulike leverandører. Fag innehar fagmyndighet på alt luftvernmateriell i Forsvaret som innebærer ansvar for materiellets arkitektur og konfigurasjon, og for forsvarlig drift av systemene. System understøtter og følger opp drift av luftvernsystemene i hele systemets levetid.

Systemfagavdelingen har som hovedoppgave å sikre forsvarlig forvalting av Forsvarets luftvernmateriell. Dette omfatter blant annet utarbeidelse av kosteffektive kort- og langsiktige vedlikeholdsplaner, bidra til etablering av leveranseavtaler med Luftforsvaret, understøtte prosjekter ved anskaffelser og utøve teknisk fagmyndighet.
 
Ditt ansvarsområde vil være å bistå P7628 frem til leveranse tentativt 2021. Etter leveranse vil arbeidsoppgavene være å bistå med å utøve fagansvar for luftvern.  
 

Arbeidsoppgaver

 • Støtte prosjekter gjennom å evaluere, godkjenne og teste tekniske løsninger
 • Bidra med å utarbeide kravspesifikasjoner i forbindelse med materialanskaffelser i prosjekter, oppgradering og modifikasjoner
 • Utarbeidelse av forskrifter om inspeksjoner, feilfinning og reparasjoner
 • Delta i utarbeidelse og ajourhold av tekniske manualer og direktiver
 • Bidra til konfigurasjonsstyring samt oppfølging av dokumentasjon og rapporter
 • Delta i internasjonalt materiellsamarbeid.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.
Forsvarsmateriell er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver vil kunne forekomme.
 

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever godkjent bachelor/ingeniørutdanning innen relevante fagområder, primært teknologiske fag/datateknologi/kommunikasjon/maskin. Relevant jobberfaring fra liknende stillinger vektlegges.Nyere kunnskap innen relevante fagområder vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret
 • Det er ønskelig med tjenesteerfaring fra tekniske prosjekter
 • Det er ønskelig med erfaring fra etablering og oppfølging av forsynings- eller vedlikeholdsavtaler
 • Det er ønskelig med erfaring med etablering og forvaltning av systemdokumentasjon
 • Det er ønskelig med utdanning/kurs innen prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det er nødvendig med gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsevner, god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Mål- og resultatorientert
 • Beslutningsevne
 • Strukturert og nøyaktig
 • Analytisk
 • Lagspiller
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.
 

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 lønnsspenn kr 476 800,- til kr 542 900,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Generelt

Stortinget har bestemt at basen på kjeller skal nedlegges innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.
 
Det må påregnes en del reisevirksomhet i inn- og utland.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Ketil Skogheim, Sjef Luftvernseksjonen, e-post: kskogheim@mil.no, telefon: 63 89 93 27, mobil: 920 38 518.
 
Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.


Publisert 2. juni 2017 10:20..