Overingeniør - Luftvern system

Systemavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter (FMA Luftkapasiteter) ivaretar eierskapsforvaltning for Forsvarets luftmateriell, leverer systemrelaterte drifts- og vedlikeholdstjenester til Luftforsvaret, samt bistår med å fremskaffe materiellkapasiteter gjennom investeringsprosjekter.

Luftvernseksjonen er underlagt Systemavdelingen og har kombinert system- og fagansvar for alt luftvernmateriell i Forsvaret, samt at fag luftvern støtter alle pågående prosjekter. Det pågår per i dag tre oppgraderingsprosjekter av NASAMS II som er planlagt ferdigstilt i 2018. I tillegg er flere nye luftvernprosjekter omtalt i siste langtidsplan, blant annet prosjekt P7628, kampluftvern til Hæren som akkurat har fått gjennomføringsordre og skal være ferdigstilt rundt 2021, samt P7623 ny Identification Friend or Foe (IFF) til NASAMS. Det er inngått samarbeid med NATO Support and Procurement Agency (NSPA) i Luxemburg for langsiktige vedlikeholdsavtaler med ulike leverandører. System understøtter og følger opp drift av luftvernsystemene i hele systemets levetid. Fag innehar fagmyndighet på alt luftvernmateriell i Forsvaret som innebærer ansvar for materiellets arkitektur og konfigurasjon, og for forsvarlig drift av systemene.

Systemfagavdelingen har som hovedoppgave å sikre forsvarlig forvalting av Forsvarets luftvernmateriell. Dette omfatter blant annet utarbeidelse av kosteffektive kort- og langsiktige vedlikeholdsplaner, bidra til etablering av leveranseavtaler med Luftforsvaret, understøtte prosjekter ved anskaffelser og utøve teknisk fagmyndighet.

Stillingens ansvarsområde er innen system og hovedoppgaven vil være å bistå P7628 frem til leveranse tentativt 2021. Etter leveranse vil arbeidsoppgavene være å utøve systemansvar innen luftvern.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte prosjekter gjennom å skrive forsynings- og vedlikeholdstudier
 • Gi innspill til utarbeidelse av kravspesifikasjoner i forbindelse med materialanskaffelser i prosjekter, oppgradering og modifikasjoner
 • Fremskaffe teknisk tilstand på systemene ifm operativ tilgjengelighet, materiellkontroller, sertifisering
 • Planlegge, koordinere og følge opp alt depotvedlikehold for FBLV
 • Utarbeide og følge opp årlig leveranseavtale og driftsbudsjett for systemene
 • Koordinere konfigurasjonsstyrings- og integrasjonsaktiviteter for systemene
 • Planlegge og koordinere utarbeidelse av systemspesifikke drifts- og vedlikeholdskonsepter, samt koordinere utarbeidelse av systemenes materielldirektiver
 • Delta i internasjonalt materiellsamarbeid

Forsvaret er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver vil kunne forekomme


Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever godkjent relevant bachelor/ ingeniørutdanning, primært innen teknologiske fag. Relevant jobberfaring fra liknende stillinger vektlegges. Nyere kunnskap innen relevante fagområder vil bli vektlagt. Variert og relevant tjenesteerfaring kan oppveie for krav til formell utdanning
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk, gode samarbeidsevner, god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret
 • Det er ønskelig med tjenesteerfaring fra tekniske prosjekter
 • Det er ønskelig med erfaring fra etablering og oppfølging av forsynings- eller vedlikeholdsavtaler
 • Det er ønskelig med erfaring med etablering og forvaltning av systemdokumentasjon
 • Det er ønskelig med utdanning/kurs innen prosjektledelse

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Mål- og resultatorientert
 • Beslutningsevne
 • Strukturert, nøyaktig og analytisk
 • Helhetstenkende
 • Lagspiller
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte areidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i argbeidstiden
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn fra kr 476 800,- til kr 542 900,- brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Generelt

Stortinget har bestemt at basen på Kjeller skal nedlegges innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. Forsvarsmateriell er i stadig utvikling og endringer i arbeidsoppgavene må påregnes.

Det må påregnes en del reising i inn- og utland.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Ketil Skogheim, Sjef Luftvernseksjonen, e-post: kskogheim@mil.no, telefon: 63 89 93 27, mobil: 920 38 518.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 2. juni 2017 10:41..