Årsrapport 2018

Forsvarsmateriells samfunnsoppdrag er levetidsforvaltning av Forsvarets materiell. Det innebærer
å anskaffe, forvalte og utfase materiellet til rett tid, kost og kvalitet.

​Vi kan se tilbake på 2018 som et år med meget gode resultater i en ennå ung organisasjon. Måloppnåelsen er gjennomgående tilfredsstillende i vårt tredje driftsår. Vi har i stort levert på oppdraget vårt og samtidig klart å videreutvikle organisasjonen i tråd med iverksettingsbrevet fra Forsvarsdepartementet og virksomhetsplanen vår.

Gjennom året anskaffet vi materiell for store beløp. Vi inngikk over 140 nye kontrakter til en samlet økonomisk verdi av inntil 12 milliarder kroner. Dette er sentrale bidrag i arbeidet med å planlegge og fremskaffe kostnadseffektivt materiell og i tråd med den politiske satsingen som går ut på at Forsvaret skal bli utrustet med relevant og tidsriktig materiell.

Etaten bidro i 2018 til at Norge etterlever sine internasjonale forpliktelser. Alle leveranser vi har ansvar for til NATO er gjennomført. Forsvarsmateriell bisto i forberedelsen og gjennomføringen av den store NATO-øvelsen Trident Juncture innenfor vårt ansvarsområde.

Etatens virksomhet knyttet til industrisamarbeidsavtaler resulterte i fem nye avtaler til en samlet verdi av 1,1 milliarder kroner. Disse avtalene bidrar til videreutviklingen av norskutviklet teknologi i tråd med den nasjonale forsvarsindustrielle strategien. Samtidig kommer disse avtalene norsk forsvarsindustri og norske arbeidsplasser til gode.

Vi har et stort samfunnsansvar i å forvalte fellesskapets ressurser. Det er derfor gledelig å rapportere at etatens økonomistyring er god. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å nå ambisjonen om å bedre kvaliteten på Forsvarsmateriells virksomhetsregnskap for å nå årets mål om en umodifisert beretning fra Riksrevisjonen.

Årets gode måloppnåelse er et resultat av innsatsen og kompetansen til våre ansatte og et godt samarbeid med Forsvaret, våre øvrige partnere i sektoren og forsvarsindustrien.

Her kan du laste ned Riksrevisjonens beretning​ for regnskapsåret 2018.

Publisert 26. april 2019 15:01.. Sist oppdatert 8. mai 2019 12:32.