forsvarsmateriell_779_årsrapport2019forsvarsmateriell_779_årsrapport2019http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1072/media/PubImages/FMA-årsrapport-2019_banner.jpg

Årsrapport 2019

Forsvarsmateriells samfunnsoppdrag er å utruste Forsvaret og ivareta eierskapsforvaltningen av materiellet i levetiden.

I 2019 har vi tilfredsstillende måloppnåelse på fem av seks mål gitt i departementets iverksettingsbrev til etaten. Vi har anskaffet og overlevert materiell til Forsvaret til en verdi av 13,4 milliarder kroner. Vi har inngått 118 nye kontrakter om fremtidige leveranser til en samlet verdi av inntil 5 milliarder kroner. Dette er sentrale bidrag i pågående modernisering av Forsvaret.

Den største utbetalingen i 2019 var knyttet til leveringen av seks F-35 kampfly. Forsvaret nådde en viktig milepæl med erklæringen av Initial Operational Capability som innebærer at det kan etableres nasjonal luftmilitær beredskap med F-35.
De største leveransene i tillegg til F-35 kampfly var logistikkfartøyet KNM Maud, tre NH90 helikopter i endelig versjon, artilleriskyts, ingeniørpanservogner, to AW101 redningshelikopter og et større antall IVECO lette pansrede patruljekjøretøy. De fleste leveranser er levert til riktig tid og med rett kvalitet, unntaket er NH90 hvor leverandøren fortsatt ikke leverer som forutsatt. Denne anskaffelsen har vært
utfordrende for etaten og vil fortsatt være det i årene fremover.

Oppfølgingen av regjeringens nasjonale forsvarsindustrielle strategi har resultert i at ti nye industrisamarbeidsavtaler med utenlandske leverandører til en samlet verdi av 7,5 milliarder kroner ble inngått i 2019. Disse avtalene bidrar til videreutvikling av norsk forsvarsteknologi og kommer norsk forsvarsindustri og norske arbeidsplasser til gode.

Det er et viktig samfunnsansvar å forvalte fellesskapets ressurser. Totalrammen vår var 17,9 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er i balanse. På investeringsbudsjettet var det et mindreforbruk på 1,4 milliarder kroner som blant annet skyldes utsatte utbetalinger til F-35-programmet.

Etatens økonomistyring og kvaliteten på virksomhetsregnskapet er god. Årets gode måloppnåelse er et resultat av innsatsen og kompetansen hos våre ansatte, Forsvaret, våre øvrige partnere i sektoren og forsvarsindustrien.

Klikk her for å lese og laste ned Forsvarsmateriells årsrapport for 2019. 

Publisert 27. april 2020 13:48.. Sist oppdatert 27. april 2020 14:37.