forsvarsmateriell_334_nyekommunikasjonsnodforsvarsmateriell_334_nyekommunikasjonsnodhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=495/media/PubImages/IMG_0778.JPG
forsvarsmateriell_334_nyekommunikasjonsnodforsvarsmateriell_334_nyekommunikasjonsnodhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=496/media/PubImages/P2101429.jpg
forsvarsmateriell_334_nyekommunikasjonsnodforsvarsmateriell_334_nyekommunikasjonsnodhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=497/media/PubImages/IMG_3170.JPG

Nye kommunikasjonsnoder innført i Forsvaret

Evnen til å kommunisere sikkert, uavhengig av hvor Forsvaret skal operere, blir stadig viktigere i fremtiden.  De nye transportable IKT-modulene, middels store taktiske kommunikasjonsnoder, er et bidrag til dette.

Nylig signerte Cyberforsvaret og Forsvarsmateriell overføringsprotokollen for leveransen av to første middels store taktiske kommunikasjonsnoder fra prosjekt 9214 Transportable IKT-moduler.  

Kommunikasjonsnodene skal nå settes i drift i Forsvaret. Det betyr i praksis at materiellet har gått gjennom nødvendige akseptansetester, er sikkerhetsgodkjent og brukende avdelinger kan starte innføringen av det nye materiellet. De middels store taktiske kommunikasjonsnodene vil etter en innføringsperiode meldes fullt operativ.

 

 

forsvarsmateriell_334_nyekommunikasjonsnodforsvarsmateriell_334_nyekommunikasjonsnodhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=494/media/PubImages/20171108AA_FMA_CYFOR_signering_09.jpg


Over de neste to årene vil en familie av forskjellige taktiske kommunikasjonsnoder bli levert, bygd opp rundt forskjellige konsepter. Denne familien av kommunikasjonsnoder vil bestå av alt fra store 20 fots konteinerbaserte løsninger til små bærbare enheter. Løsningene som leveres av  prosjekt 9214 skal fases inn flere av Forsvarets avdelinger og enheter. Hovedhensikten med de forskjellige taktiske kommunikasjonsnodene er å understøtte Forsvarets behov for kommunikasjon og IKT-tjenester i operasjoner på en sikker og effektiv måte.

Sambandskonsept

I fredstid i Norge er kommunikasjonsbehovet til Forsvarets avdelinger i hovedsak dekket av Forsvarets statiske kommunikasjonsinfrastruktur – et landsdekkende nettverk av radiolinjeskudd, fiberoptiske kabler og radiosamband. Når norske styrker skal operere i utlandet, eller på steder i landet hvor den fysiske infrastrukturen ikke er tilgjengelig, er man avhengig av mobile løsninger som etablerer en knytning tilbake til Norge.

Gjennom prosjekt 9214 anskaffer Forsvarsmateriell en familie sambandsløsninger som dekker Forsvarets behov, enten det er små avdelinger ned til lagsforband, større leire og hovedkvarter, eller montert i kjøretøy til sjefer eller mobile avdelinger.

– Materiellparken som vi nå faser inn er skreddersydd for det moderne Forsvarets behov, og vil sikre at Forsvaret i fremtiden har de løsningene som trengs for å sikre både velferd, forvaltning og operativt samband – nærmest uavhengig av hvor i verden våre politiske myndigheter skulle beslutte at vi skal operere, forklarer sjef Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes.

Server in a box

I praksis er de middels store taktiske kommunikasjonsnodene servere, rutere og alt annet materiell som skal til for å knytte Forsvarets avdelinger opp mot høygraderte, lavgraderte og ugraderte nettverk hjemme i Norge. Alt er ferdig montert i en container slik at de til enhver tid står klar for deployering og bruk. I tillegg kommer hver kommunikasjonsnode med egen container med aggregat for å levere strøm til systemet og en container med materiell.

De middels store taktiske kommunikasjonsnodene kommer med egen satellittantenne slik at de kan kobles opp mot Forsvarets satellittstasjon på Eggemoen, men kan også kobles opp mot forskjellige sambandsbærere for å ha mer redundans dersom satellittforbindelsene skulle falle ut, eller operasjonskonseptet gjør at andre sambandsbærere er mer hensiktsmessig.

– Det betyr i praksis at vi leverer løsninger som ivaretar et bredt spekter av operative behov, og kan understøtte de fleste operative scenariene man kan se for seg for norske militære avdelinger, enten det er å sikre forbindelsen hjem fra et styrkebidrag i Afghanistan, eller sikre kommunikasjon for et norsk felthovedkvarter for nasjonale operasjoner i Finnmark, forklarer direktør Eiliv Ofigsbø fra Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

Alle tjenester

Kommunikasjonsnodene vil levere alle tjenester Forsvarets operative avdelinger har behov for når de skal operere i felt, på alle graderingsnivåer.

– Løsningen vil gi tilgang til lavgraderte nettverk hjemme, men også høygraderte tjenester. Hemmelig videokonferanse følger også med løsningen, og man vil også få full tilgang til Forsvarets forvaltningssystemer mens man er deployert. Logistikksystemene vil være spesielt viktig i fremtiden. I tillegg følger også ugradert forbindelse med, slik at man ivaretar behovet for velferd under deployeringen, utdyper sjef Cyberforsvaret.

I tillegg blir kommunikasjonsnodene også navet i den øvrige sambandsvirksomheten knyttet til styrkebidraget mens det opererer og i praksis de norske styrkenes kobling hjem til Norge og den operative ledelsen.

Skreddersydd hyllevare

Forsvaret og Forsvarsmateriell har montert materiellet sammen selv for å sikre at Forsvarets behov i størst mulig grad ivaretas, men alle komponenter er produsert av industrien, i stor grad med materiell som er tilgjengelig på markedet som hyllevare.

Selv om investeringsprosjektet ikke skal ha fullført leveransene sine før utgangen av 2019, så er målsettingen at de fleste middels store taktiske kommunikasjonsnodene skal være på plass før Trident Juncture begynner i 2018.

Sjefen for Cyberforsvaret understreker at det nye materiellet vil spille en viktig rolle når Norge skal understøtte en av de største Nato-øvelsene på norsk jord siden den kalde krigen.

– Behovet for kommunikasjon og samband vil være betydelig gjennom øvelsen, og vi vil måtte etablere kommandoplasser og sambandsknutepunkter på steder hvor vi ikke har personell eller infrastruktur til daglig. Da vil de nye kommunikasjonsnodene være en viktig ressurs for å kunne løse oppdragene våre, understreker Kampenes.

Sent, men godt

Prosjekt 9214 ble iverksatt allerede i 2008, og har vært preget av forsinkelser. De siste to årene har prosjektet skutt fart og prosessen har vært preget av tett samarbeid og god fremdrift.

Nå når kommunikasjonsnodene overføres til operativ bruk vil fokus på kort sikt være å ferdigstille flere løsninger slik at de er tilgjengelig til Trident Juncture. Parallelt fullføres akseptansetestene på den bærbare tekniske kommunikasjonsnode-løsningen (TKN) og L-TKN. Der vil leveransene komme til Forsvarets avdelinger i 2018.

Neste steg vil være å ferdigstille de kjøretøysintegrerte løsningene slik at man gjennom 2018 og 2019 vil se et betydelig løft i Forsvarets evne til å opprettholde sikkert samband i felt.

– Når vi nærmer oss slutten av 2019 vil leveransene fra prosjekt 9214 ha gitt både oss og resten av Forsvaret et betydelig løft. Evnen til å kommunisere sikkert, uavhengig av hvor Forsvaret skal operere, blir stadig viktigere for oss i fremtiden og leveransene de neste årene ivaretar store deler av Forsvarets behov mange år frem i tid, oppsummerer generalmajor Kampenes.

– Disse IKT-containerne setter på mange måter en nasjonal standard for datacontainere i felt. IKT-containerne sørger for viktige tjenester og sikkert samband for Forsvarets operasjoner, og er et viktig bidrag til norsk kampkraft. Vi i Forsvarsmateriell er glade for å kunne overlevere disse til Forsvaret for operativ bruk, avslutter avdelingsdirektøren i  IKT-kapasiteter Ofigsbø på vegne av Forsvarsmateriell.

Publisert 16. november 2017 13:38. av Vigdis Hvaal. Sist oppdatert 28. november 2017 18:44.