Under trening på KV Senja fikk et NH-90 helikopter fra 337 skvadronen sitt første skarpe redingsoppdrag 25 juni 2015. Her tar NH-90 heikopterat av fra helikopterdekket på kystvaktfartøyet KV Senja. Oppdraget ble senere kanselert da et annet redningshelikoUnder trening på KV Senja fikk et NH-90 helikopter fra 337 skvadronen sitt første skarpe redingsoppdrag 25 juni 2015. Her tar NH-90 heikopterat av fra helikopterdekket på kystvaktfartøyet KV Senja. Oppdraget ble senere kanselert da et annet redningshelikohttp://forsvaret.no/media/PubImages/Anskaffelser.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4858

Enhetshelikopter til Forsvaret

​​​​Prosjektet omfatter anskaffelse av fjorten NH-90-helikoptre, primært til maritim tjeneste på fregatter av Fridtjof Nansen-klassen og Kystvakten.

​​​​​​NH-90 er et europeisk utviklingsprosjekt for et helikopter i to grunnversjoner: en for taktisk troppetransport (TTH), og en for maritime operasjoner (NFH). Helikopteret klassifiseres som et mellomtungt, tomotors helikopter med maksimum avgangsvekt 11000 kg.​​

Frankrike, Italia, Nederland og Tyskland og respektive nasjonal flyindustri under ledelse av Nato Helicopter Industries (NHI) har organisert seg i henholdsvis en kundeorganisasjon (NAHEMA) og en leverandørorganisasjon (Nato Helicopter Industries), begge lokalisert i Aix-en-Provence, Frankrike. Ytterligere 9 nasjoner har pr okt 2015 gått til anskaffelse av NH-90 og så langt er mer enn 250 helikoptre levert.

Norge står i dag utenfor NAHEMA, men inngår i samarbeid med øvrige NH-90 nasjoner innenfor en rekke områder, både i utviklingsfasen og i driftsfasen av helikoptrene. De norske helikoptrene blir produsert i AgustaWestlands produksjonsfasilitet i Tessera, Italia.​

Status NH90

Kystvakthelikopteret NH90 skulle etter planen vært levert fra 2005 til 2008, men de er fremdeles ikke på plass. Leverandøren av NH90 har brukt mye lenger tid på å levere helikoptrene enn det som var forespeilet, og derfor har innfasingen også tatt lenger tid.

Forsvaret har mottatt en midlertidig versjon av helikopteret for å kunne gjøre seg erfaringer med bruken av helikopteret, men denne versjonen av NH90 er ikke operativ – det har både tekniske og operative begrensinger. I tillegg må Forsvaret bruke tid på å bygge opp kompetanse og forberede samspillet mellom helikopter og skip.

Norges erfaringer med innfasingen av helikopteret deles i stor grad av de andre mottakerlandene av tilsvarende NH90-versjon.

Kontrakt om kjøp av 14 NH90-helikoptre til kystvakten og fregattvåpenet ble inngått med NH Industries gjennom et felles nordisk anskaffelsesprogram allerede i 2001. Prosjektets kostnadsramme er på 7,2 milliarder kroner (2017-kroner).

Kystvakten kunne bruke Lynx-helikopteret inntil 2014, men da hadde Lynx vært gjennom to levetidsforlengelser og måtte utfases på grunn av alder og mangel på reservedeler.

Avbøtende tiltak

Helikoptrene er svært viktige i Kystvaktens støtte til sikkerheten til sjøs, forvaltningen av ressursene i havområdene – og i arbeidet med å ivareta norsk suverenitet. Arbeidet med integrasjon av NH90 på Kystvaktens fartøyer passerte en milepæl i mai 2014. Da startet Forsvaret å teste NH90 fra KV Senja. Tester med NH90 på fregattene er gitt prioritet etter Kystvaktfartøyene.

Kystvakten har siden midten av 1990-tallet leid inn sivile fly til overvåkning for å bedre situasjonsforståelsen. I 2017 vil antallet flytimer økes fra 200 til 400 timer.

Et fly kan også bidra til søk i nødsituasjoner, men vil ikke erstatte et helikopters mulighet til ressurskontroll og til å evakuere nødlidende under en redningsoperasjon.

Plan for videre fremdrift

Erfaringen fra drift av den midlertidige versjonen har vist at NH90 er teknisk komplekst og krever betydelig mer vedlikeholdsressurser enn Forsvaret stilte krav om. Konsekvensen er en vesentlig lavere flytimeproduksjon enn planlagt.

Forsvaret og Forsvarsmateriell har derfor iverksatt tiltak for å styrke vedlikeholdet basert på den erfaring Forsvaret opparbeider seg ved driften av helikoptrene. Internt har fokuset vært rettet mot økt utdanning av teknikere og forbedring av logistikkfunksjoner. Eksternt planlegges det å sette ut vedlikehold til private selskaper og sikre reservedelstilgjengeligheten.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Forsvaret og Forsvarsmateriell utarbeidet en plan med tiltak for å sikre videre fremdrift og innfasing av NH90 som operativ kapasitet i Forsvaret.

Dialogen med industrien er intensivert og lagt til et høyere nivå i organisasjonen. Videre er oppfølgingen fra strategisk ledelse og etater i Forsvarssektoren styrket.

Levering

De seks første NH90-helikoptrene som ble mottatt i perioden 2011-16 var i en midlertidig versjon som ikke oppfylte alle kravene i kontrakten. Den endelige versjonen er planlagt mottatt fra siste halvår 2017.

Først når den endelige versjonen av NH90 er på plass, og først når den er testet og dokumentert, vil det være en operativ helikopterkapasitet på Norges kystvaktskip og fregatter.

Leveranse av de første helikoptrene skulle ha startet høsten 2005, men er sterkt forsinket grunnet forsinkelser i det europeiske NH-90-programmet. Som konsekvens ble det derfor besluttet å starte levering av seks helikoptre i en initial konfigurasjon (IOC) for å kunne starte trening og evaluering, og etter hvert gå inn i en kystvaktrolle. Ferdigstillelse av utvikling av helikoptre med full kontraktuell ytelse (FOC) pågår. Senere skal de seks IOC-helikoptrene tilbake til industrien for modifikasjon til kontraktuell ytelse.​

Publisert 28. desember 2015 16:52.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:55.