Samfunnsansvar

Samfunnsansvaret vårt handler om hvordan forsvarssektoren påvirker mennesker, samfunn, klima og miljø.

Forsvarsmateriell skal bidra til å forsvare norsk territorium, befolkning og interesser. Kjerneverdiene våre er integritet, respekt og ansvar. Verdiene gjenspeiler de kravene og forventningene som omgivelsene våre har til oss. Forsvarsmateriell skal også fremme allmenne verdier, som beskrevet i verdigrunnlaget for sektoren.

For å kunne ivareta samfunnsansvaret vårt stiller vi en rekke krav til leverandørene våre. Vi balanserer samfunnsansvar opp mot det som kreves av oss av ytelse, kvalitet, pris og leveringstid. Vi stiller også miljøkrav i hver anskaffelse.

Den interne saksbehandlingen og kontakten med leverandører og samfunn for øvrig skal være objektiv, saklig og etterrettelig. Vi legger derfor stor vekt på Forsvarsdepartementets etiske retningslinjer for næringslivkontakt.

Publisert 29. januar 2016 10:02.. Sist oppdatert 25. oktober 2019 14:07.