Varsling av kritikkverdige forhold

Ansatte, leverandører og andre som opplever eller er kjent med kritikkverdige forhold i Forsvarsmateriell anmodes om å si fra.

​HVA ER ​VARSLING?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i en virksomhet. Kritikkverdige forhold kan være brudd på lover, forskrifter og etiske retningslinjer. Eksempler på forhold det kan være aktuelt å varsle om er økonomiske misligheter (korrupsjon, bedrageri, svindel og lignende), svikt i sikkerhetsrutiner og trakassering. Behovet for å varsle oppstår blant annet dersom man kommer over kritikkverdige forhold som ikke er kjent for Forsvarsmateriell, men som burde ha vært kjent og håndtert. Eller det kan det være snakk om et kritikkverdig forhold som er kjent, men som ikke håndteres på forsvarlig måte.

RETT OG PLIKT TIL Å VARSLE

Ansatte i Forsvarsmateriell har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i etaten.

Ansatte i Forsvarsmateriell har lovpålagt plikt til å varsle eller melde fra til arbeidsgiver og/eller verneombud dersom man blir oppmerksom på følgende forhold:

 • Feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse.
 • Trakassering, mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen.
 • Arbeidstaker som blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet.
 • Saker som kan påføre forsvarssektoren tap eller skade.​

Verneombud har en særskilt varslingsplikt overfor arbeidsgiver om forhold som kan medføre ulykkes- eller helsefare.

HVOR KAN J​EG VARSLE?

Ansatte i Forsvarsmateriell skal i utgangspunktet rapportere kritikkverdige forhold tjenestevei. Hvis det ikke er mulig eller ønskelig å gå tjenestevei anmodes ansatte om å rapportere kritikkverdige forhold til varslingskanalen. For leverandører eller andre eksterne som opplever eller er kjent med kritikkverdige forhold i Forsvarsmateriell vil det normalt sett være varslingskanalen som er riktig instans å kontakte.

Rapportering til varslingskanalen kan gjøres på ulike måter:

 • Forsvarsdepartementet har etablert en elektronisk varslingskanal​​ for hele forsvarssektoren inklusive Forsvarsmateriell. Her er full anonymitet mulig. Den elektroniske varslingskanalen er brukervennlig og det er blant annet mulig å legge ved dokumentasjon i mange formater. Videre er det mulig å avtale og gjennomføre chat og likevel beholde full anonymitet.
 • Sende e-post til Forsvarsmateriells varslingskanal:
  varslingskanal.forsvarsmateriell@mil.no​ 
  Ansatte kan også sende e-post på FISBasis B til FMA VARSLINGSKANAL (postboks). Husk å sende eventuell gradert informasjon via FISBasis B. E-post leses og besvares i kontortiden.
 • Ringe Forsvarsmateriells varslingstelefon 23 09 30 10. Varslingstelefonen er, i tillegg til medium for rapportering av kritikkverdige forhold, godt egnet for de som har spørsmål vedrørende varsling i Forsvarsmateriell. Varslingstelefonen er til en viss grad også bemannet utenfor normal kontortid.
 • Sende brev til varslingskanalen:
  Forsvarsmateriells varslingskanal
  Postboks 1550 Sentrum
  0015 Oslo
 • Personlig oppmøte hos varslingskanalen ved internrevisjonen som er lokalisert i Militærhospitalet, Grev Wedels plass 1 i Oslo. Internrevisjonen har kontorene 025.4 og 025.5 i underetasjen i Militærhospitalet.

HÅNDTERING AV RAPPORTERTE SAKER

Det er Forsvarsmateriells ansvar å følge saken videre opp, og den som varsler skal føle seg trygg på at dette gjøres på en skikkelig måte. En ansatt som varsler har krav på særlig vern mot gjengjeldelser fra arbeidsgiver. Varslingskanalen i Forsvarsmateriell ivaretas av etatens internrevisjon og de som håndterer varslingssaker har solid erfaring fra slikt arbeid. Forsvarsmateriell legger stor vekt på å behandle varsler fra eksterne på en konfidensiell og profesjonell måte. Det er naturlig at den som varsler ønsker å få vite hvordan varselet blir behandlet, men utover informasjon om saksgang og rutiner er det viktig at en som sier fra ikke blir mer involvert i saken enn nødvendig. Både den som varsler og den som det varsles om har krav på å ivaretas på en god måte.

FORSKJELL MELLOM VARSEL OG KLAGE

Forsvarsmateriell skiller mellom varsel og klage. Vi bruker klage om forhold man er misfornøyd med eller kritisk til, men som ikke kan regnes som kritikkverdige. Det kan for eksempel dreie som om misnøye med budsjetter, ledelse, kontorfasiliteter eller kvalitet på teknisk utstyr. Varslingskanalen har kun myndighet til å undersøke saker hvor det rapporteres om kritikkverdige forhold.
 
Hjelp oss å bli bedre – si fra om kritikkverdige forhold i Forsvarsmateriell slik at vi kan ta tak i det!

Publisert 29. desember 2015 15:37.. Sist oppdatert 3. oktober 2017 08:48.