karriere_2549_forsvaretsmediesentekarriere_2549_forsvaretsmediesentehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19017/media/PubImages/trafikksikkerhet TRJE18 EN.jpg

Forsvarets mediesenter

Forsvarets mediesenter (FMS) er Forsvarets eget kommunikasjonshus som jobber målrettet med Forsvarets omdømme og god informasjon både eksternt og internt.

​Forsvarets mediesenter er en avdeling i driftsenheten Forsvarets fellestjenester (FFT) og består av en analyseavdeling, markedsavdeling, produksjonsavdeling og en avdeling for digital kommunikasjon.

Mediesenteret har nærmere førti ansatte, de fleste er sivilt ansatte fagpersoner.

FMS har fagansvaret for disse kommunikasjonsområdene i Forsvaret:

  • Omdømme-, PR-, markeds- og rekrutteringskommunikasjon            
  • Forsvarets digitale kanaler internt og eksternt                                 
  • Interaksjonsdesign og audiovisuell kommunikasjon                    
  • Visuell profil og militær heraldikk                                                                   

I tillegg samarbeider FMS tett med Kommunikasjonsenheten (KE) i Forsvarsdepartementet som har ansvaret for talsmannsfunksjonen, krisekommunikasjon og strategisk kommunikasjon.

FMS samarbeider også med øvrige avdelinger i Forsvarets informasjons- og rekrutteringsorganisasjon.

 

 

karriere_2549_forsvaretsmediesenteANALYSEAVDELING<div style="line-height: 1.8em;"> <br/> Grunnlaget for en strategisk og effektiv kommunikasjon utvikles gjennom tall og fakta. Slik kan viktige avgjørelser tas på et godt grunnlag. Analysene er derfor et viktig verktøy for styring og evaluering. Analyseavdelingen har ansvaret for gjennomføringen av Forsvarets innbyggerundersøkelse, medarbeiderundersøkelse, verneplikts- og utdanningsundersøkelsen, kampanjetester og medieovervåkning/medieanalyser. Avdelingen består av fem ansatte. <br/><br/> <b>Forsvarets innbyggerundersøkelse</b> viser hvilket omdømme Forsvaret har i befolkningen og er en viktig styringsparameter for å sikre korrekt oppfatning av Forsvarets oppdrag og oppgaveløsning. Undersøkelsen gjennomføres årlig med rundt 4 000 respondenter, noe som gir et godt grunnlag for å bryte ned resultatene på geografi og ulike målgrupper.<br/><br/> <b>Forsvarets medarbeiderundersøkelse</b> gjennomføres annethvert år og er hovedkilden for tilbakemeldinger fra de ansatte. <br/><br/> <b>Vernepliktsundersøkelsen</b> går ut til alle som er inne i førstegangstjeneste, mens <b>utdanningsundersøkelsen</b> går til de som er i utdanning i Forsvaret. Begge undersøkelsene måler trivsel i tjenesten, arbeidsmiljø, sikkerhet og framtidige karriereplaner i Forsvaret. <br/><br/> <b>Medieovervåking</b> Det er om lag 30 000 nyhetsoppslag årlig som er direkte relevante for Forsvaret. Avdelingen er ansvarlig for Forsvarets medieovervåkingsportal, leverer daglige klippmapper og mediebriefer samt støtter med medieovervåkning ved større hendelser. Medieoppslagene analyseres, og avdelingen leverer regelmessig analyser på ulike temaer og saker. Analysene viser omfang av medieomtale både i tradisjonelle og sosiale medier, og de gir en vurdering av sakens innhold. <br/><br/> <i>Analyseavdelingen har ansvaret for rammeavtalene med medieovervåkningsbyrå og analysebyrå. Analyseavdelingen gjør selv de interne undersøkelsene, men benytter byrå til eksterne undersøkelser.</i> </div> karriere_2549_forsvaretsmediesente
karriere_2549_forsvaretsmediesenteDIGITAL KOMMUNIKASJON<div style="line-height: 1.8em;"> <br/> Avdelingen har redaksjonelt ansvar for Forsvarets intranett og eksterne digitale kanaler, og produserer og leverer innhold til Forsvarets egne digitale kanaler: forsvaret.no, intranett og Forsvarets profiler i sosiale medier. Avdelingen bidrar også i Forsvarets PR-arbeid overfor eksterne medier, støtte til eksterne filmproduksjoner, samt har ansvaret for medietrening i Forsvaret.<br/><br/> <b>Forsvaret.no</b> (lansert 2015) og <b>intranett</b> (lansert 2013) drives i dag på plattformene SharePoint 2013. Det vurderes hvorvidt <b>Forsvaret.no</b> skal flyttes over på en ny CMS-løsning i fremtiden. De største og viktigste kanalene Forsvaret benytter i <b>sosiale medier</b>, er <a href="https://www.facebook.com/Forsvaret/" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://www.instagram.com/forsvaret/" target="_blank">Instagram</a>, <a href="https://www.youtube.com/forsvaret" target="_blank">YouTube</a> og <a href="https://twitter.com/Forsvaret_no" target="_blank">Twitter</a>, men Forsvaret har også profiler på <a href="https://www.linkedin.com/company/norwegian-armed-forces/" target="_blank">LinkedIN</a> og Snapchat.<br/><br/> Seks redaktører og journalister jobber med innholdet på Forsvarets digitale kanaler, både eksternt og internt. De produserer eget innhold, redigerer og publiserer bidrag fra de øvrige avdelingene i informasjonsorganisasjonen. I tillegg har avdelingen en interaksjonsdesigner og en digital rådgiver som jobber med de ulike kanalene, samt en PR-rådgiver som har kontakt med eksterne medier og produksjonsselskaper. <i>Digital kommunikasjonsavdeling har ansvaret for rammeavtaler med digitalt byrå og innholdstjenestebyrå.</i> </div>karriere_2549_forsvaretsmediesente
karriere_2549_forsvaretsmediesenteMARKEDSAVDELING<div style="line-height: 1.8em;"> <br/> Forsvarets mediesenter har fagansvaret for markedskommunikasjon i form av rekrutterings- og omdømmekampanjer.<br/><br/> <b>Forsvarets omdømmekampanjer</b> har fått stor oppmerksomhet. Kampanjenes hensikt er å styrke Forsvarets legitimitet og å skape tillit i befolkningen. Forsvaret ønsker å skape innsikt og debatt rundt våre aktiviteter, og å synliggjøre viktige temaer knyttet til våre oppdrag og evne til å løse disse.<br/><br/> Et godt omdømme bidrar til aksept for vår virksomhet, øker anseelsen av de ansattes arbeid og gjør vår organisasjon til en attraktiv arbeidsplass eller sted å ta utdanning. Et godt omdømme vil også kunne gjøre organisasjonen mer robust for påvirkning av negativ karakter.<br/><br/> <b>Rekrutteringskampanjene</b> til Forsvaret skal sikre at vi får de beste hodene til verneplikt, utdanning og jobb. Forsvaret sender i forbindelse med verneplikten hvert år ut egenerklæringsskjema til et helt årskull. Omtrent 8 000 av de best kvalifiserte og motiverte avtjener så førstegangstjenesten sin. I tillegg rekrutterer Forsvaret rundt 500 til utdanninger og tjeneste, 300 til lærlingeplasser og rundt 500 til sivile stillinger. <br/><br/> Budskap og innhold i denne kommunikasjonen brukes for å bygge opp under de overordnede omdømmebudskapene, samtidig som kommunikasjonen er svært målrettet for å sikre mest mulig effektiv rekruttering i riktige målgrupper. Kommunikasjonskanalene favner bredt og inkluderer blant annet TV, kino, SOME, forsvaret.no og CRM.<br/><br/> Markedsavdelingens fire prosjektledere bistår også Forsvaret i andre typer informasjonskampanjer, blant annet i forbindelse med omstillinger eller større endringer.<br/><br/> <i>Markedsavdelingen forvalter rammeavtaler med reklamebyrå og mediebyrå.</i> </div>karriere_2549_forsvaretsmediesente
karriere_2549_forsvaretsmediesentePRODUKSJONSAVDELING<div style="line-height: 1.8em;"> <br/> Produksjonsavdelingen ved FMS produserer og distribuerer foto, film og lyd, samt heraldikk og grafikk på trykte og digitale medier. Til sammen består avdelingen av 18 ansatte og lærlinger. <br/><br/> <b>Foto / mediearkiv</b> Produksjonsavdelingen har ansvar for og drifter <a href="https://forsvaret.no/mediearkiv" target="_blank">Forsvarets mediearkiv</a>. Mediearkivet inneholder 88 000 høyoppløselige bilder og rundt 1500 videofiler. Forsvarets fotografer dokumenterer Forsvarets aktiviteter innenlands og utenlands.<br/><br/> <b>Filmproduksjon</b> Produksjonsavdelingen produserer egne filmer med høy kvalitet til ulik bruk, fra Norsk Militær tattoo, dokumentarfilmer, informasjons- og opplæringsfilmer, og til ulike SOME-produkter. Avdelingen har ansatte med kompetanse på regi, produsent, foto, klipp og lydlegging. Forsvarets mediesenter har tre Avid redigeringssuiter og et eget lydstudio. I tillegg brukes verktøy som Aftereffects, DaVinci mm). Produksjonsavdelingen forvalter også <a href="https://forsvaret.no/mediearkiv" target="_blank">Forsvarets filmarkiv</a>. <br/><br/> <b>Grafisk design, visuell profil og heraldikk</b> Mediesenteret har ansvar for Forsvarets visuelle profil i form av logo, heraldiske våpen, skrift, farge og illustrasjoner, og har egne grafiske designere som driver idéskapning og produksjon. <br/><br/> <i>Produksjonsavdelingen har ansvar for rammeavtalene med trykkeritjenester og profileringsartikler.</i> </div>karriere_2549_forsvaretsmediesentePublisert 14. mars 2019 21:50.. Sist oppdatert 21. august 2019 10:50.