Forsvarets varslingskanal

Opplever du mobbing, trakassering, økonomisk utroskap eller andre kritikkverdige forhold i Forsvaret kan du melde fra om dette til Forsvarets varslingskanal.

Hva er varsling?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven gir alle arbeidstakere varslingsrett. Varsling skal være med å bidra til at arbeidsgiver får kjennskap til forhold som må rettes opp i. Etablerte varslingsrutiner skal bidra til ytringsfrihet i et godt ytringsklima og bidra til en enhetlig behandling av varsel om kritikkverdige forhold.

Hva er kritikkverdige forhold?

Kritikkverdige forhold er forhold som du har blitt kjent med gjennom ditt arbeid i Forsvaret og som er i strid med:

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være trakassering, diskriminering, seksuell trakassering, rusmisbruk, dårlig arbeidsmiljø, forhold som medfører fare for liv og helse, korrupsjon, underslag og tyveri.

Faglig eller politisk uenighet vil ikke ansees å falle inn under varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Hva hvis jeg er i tvil om noe er kritikkverdig?

Er du i tvil om forholdet du kjenner til er innenfor regelverk eller etiske retningslinjer, kan du ringe varslingstelefonen for rådgivning.

Kan jeg være anonym?

Ja, hvis du ringer varslingstelefonen kan vi ikke se hvilket nummer du ringer fra. Du kan derfor være anonym om du ønsker det. Sender du e-post vil vi kunne se hvilken adresse e-posten er sendt fra, med mindre du oppretter f.eks. en emailadresse som ikke inneholder informasjon om navnet ditt.

Varslers identitet skal uansett ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for saksbehandlingen. 

Hvor kan jeg få vite mer om varsling?

Har du spørsmål kan du ringe varslingstelefonen eller du kan søke råd hos verneombud, tillitsvalgt eller bedriftshelsetjenesten. Arbeidsmiljøloven har regler som lovfester arbeidstakers rett til å varsle. Forsvarsdepartementets retningslinjer for varsling i Forsvarssektoren og Forsvarets interne bestemmelser gir utfyllende informasjon. Arbeidstilsynet har gitt ut en veileder for varsling.

Hvor kan jeg varsle?

Som en hovedregel bør det varsles om kritikkverdige forhold til nærmeste foresatte slik at forhold kan rettes opp på et så lavt nivå i Forsvaret som mulig. Kritikkverdige forhold som det ikke er mulig eller ønskelig å løse på lavest mulig nivå, eller som ikke fører frem kan varsles til noen varsleren har tiltro til i Forsvaret. Varsling kan også gjøres til Forsvarets varslingskanal. Det kan i særskilte tilfeller varsles til Forsvarsdepartementets varslingskanal eller eksterne tilsynsmyndigheter.

Du kan kontakte Forsvarets sentrale varslingskanal ved å:

  • Sende e-post: Forsvarets varslingstjeneste (ikke send gradert informasjon på e-post)
  • Ringe varslingstelefonen gratis: 800 89 666
  • Sende et brev: Forsvarssjefens internrevisjon, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo.
  • Du kan også bruke Forsvarsdepartementets varslingskanal. Departementet tar imot varsel om kritikkverdige forhold som gjelder Forsvarsdepartementet og/eller underliggende etater. Både ansatte i forsvarssektoren, og eksterne (leverandører, publikum og andre) kan varsle Forsvarsdepartementet.

Vi gjør oppmerksom på at hverken varslingstelefonen eller e-postene er bemannet hele døgnet. Henvendelser besvares derfor ikke utenfor kontortid eller ved fravær.

Oppfordring til rapportering av kritikkverdige forhold

Alt personell har rett til å varsle arbeidsgiver om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og dette gjelder også innleid personell (AML § 2A-1). 

Personellet har også en plikt til å melde fra om forhold som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade (Etiske retningslinjer for statstjenesten pkt. 2.2)

Rapportering av hendelser

Alt personell har plikt til å varsle arbeidsgiver og verneombudet om feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse og om trakassering (mobbing) og diskriminering. Plikten omfatter også å melde fra om personell som blir skadet i tjenesten eller pådrar seg sykdom som kan ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på tjenestestedet (AML § 2-3).

Rapportering skal primært gjøres elektronisk i FIF-portalens HMS-registrering eller ved bruk av Forsvarets app for rapportering av hendelser (FRAPP). Hendelser kan også rapporteres i linjen. Dersom arbeidstaker opplever at linjen ikke i tilstrekkelig grad følger opp rapporterte hendelser, kan saken fremmes som varsling av kritikkverdig forhold til Forsvarets Varslingskanal.

Forsvarssektoren og Forsvarets regelverk for varsling av kritikkverdige forhold

«Bestemmelser for ivaretakelse av arbeidsmiljø i Forsvaret» skal bidra til å etablere gode varslingsprosesser slik at kritikkverdige forhold kan tas opp på en ryddig og god måte, sikre ivaretagelse av alle involverte parter og sikre enhetlig og tillitsvekkende håndtering av varslingssaker. 

Bestemmelsen implementerer FDs retningslinjer om håndtering av varsling i Forsvarssektoren til bruk i Forsvaret. Det er utarbeidet et varslingsskjema for å registrere mottak  varslingssak og en mal for sluttrapport for varslingssak.

arbeidsmiljølovens varslingsregler

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstakers rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Lovens bestemmelser om varsling er samlet i eget kapittel under arbeidsmiljølovens kapittel 2A.

Retningslinjer for varsling i Forsvarssektoren (FD, 2015) og «Bestemmelse for ivaretakelse av arbeidsmiljø i Forsvaret» (arbeidsmiljøbestemmelsen) (2016) regulerer varslingsfunksjonen i Forsvaret.

Publisert 14. april 2015 10:48.. Sist oppdatert 3. april 2020 10:43.