hogskolene_1239_luftmaktseminaret202hogskolene_1239_luftmaktseminaret202http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=260/media/PubImages/2020-02-4-6_Luftmaktseminaret_ingress_1.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt4. februar 2020 12:00
Sluttidspunkt6. februar 2020 12:00

Fullt. Luftmaktseminaret 2020

Årets tittel er "Norwegian Joint Air Operations: strategy-to-task or task-to-strategy?”

Se de ulike presentasjonene her.


Luftmaktseminaret har med tiden vokst seg til å bli et av de mest markante militærmaktseminar i Norden. Seminaret arrangeres av FHS/Luftkrigsskolen på vegne av Sjef Luftforsvaret. 


Hensikten er å sette militær maktbruk inn i en større sikkerhets- og forsvarspolitisk ramme, samt å skape et forum for å diskutere luftmakten og det norske Luftforsvarets rolle innen denne rammen. 


Sjef Luftforsvaret, Tonje Skinnarlandønsker å sette fokus på tema som hun mener vil ha betydning for norsk sikkerhetspolitikk, Forsvaret og Luftforsvaret i fremtiden.


et norsk forsvarskonsept

Det pågår en interessant diskusjon i dag knyttet til hvorvidt Norge har en tydelig militær strategi eller et militært konsept som gir en klar retning på investeringer, struktur og operative valg. 


Det har vært en rekke diskusjoner i offentligheten knyttet til strategiske veivalg.


I en utgave av paperserien IFS Insights, Behovet for et norsk forsvarskonsept (2018), argumenterer professor Kjell Inge Bjerga, FHS/Institutt for forsvarsstudier, og førsteamanunensis Håkon L. Saxi, FHS/Stabsskolen, for at 

i dag er det behov for et nasjonalt forsvarskonsept som kan legge føringer for hvordan Forsvaret anvendes i krise og krig; være styrende for den videre strukturutviklingen i Forsvaret; bidra til smart, effektiv og forutsigbar bruk av ressurser; samt gi forankring i norsk offentlighet. 


Forsvarets forskningsinstitutt ga i 2019 ut rapporten Hvordan styrke forsvaret av Norge?, som blant annet forsøker 

å vurdere konseptuelle retninger og å synliggjøre overordnede muligheter som grunnlag til en ny langtidsplan for Forsvaret.


fellesoperativt perspektiv og nye fly

Luftmaktseminaret ønsker å belyse tydeligere om det er behov for en militær strategi i et fellesoperativt perspektiv, med utgangspunkt i innfasingen av F-35, P-8, og arbeidet mot et «5. generasjons Luftforsvar». 


  • Dersom vi ikke har et militært konsept eller en tydelig militær strategi, kan vi da si at vi har en god strategisk kultur som gjør at vi kan ta kloke militære valg når situasjonen krever det? 
  • Eller er det snarere slik at bruken av militærmakt/luftmakt i større grad er begivenhetsstyrt og et resultat av de kapasitetene vi har til rådighet på et gitt tidspunkt, snarere enn styrt av en gjennomtenkt strategi? 
  • Forsvaret får nye kraftfulle kapasiteter som F-35 og P-8. Hvordan skal disse benyttes? 


Tittelen på årets seminar reiser derfor problemstillingen: 

Norwegian Joint Air Operations. Strategy-to-task or task-to-strategy? 

Fullt. Luftmaktseminaret er stengt for påmelding
Påmeldingsfrist var 15. januar


Dag 1: Militær strategi og militært konsept

Vi diskuterer hva en militær strategi/militært konsept egentlig er, og problematiserer hvorvidt Norge har dette eller ikke. Hva innebærer det eventuelt å ikke ha det? Dersom vi ikke har et militært konsept, men i neste Langtidsplan for Forsvaret ønsker å utvikle det – hvilke handlingsalternativer har vi? 

Dagen avsluttes med et av de sentrale utfordringene Norge står ovenfor: den liberale verdensorden er under press, og hva betyr det for norsk sikkerhet og utviklingen av et norsk forsvarskonsept? 

Dag 2: Operasjoner

Vi beveger oss ned til det operasjonelle nivået, og spør sentrale aktører hva som styrer planlegging og gjennomføring av operasjoner. 


En sentral del av en slik diskusjon er hvordan en nasjonal militær strategi må tilpasses en alliert (combined) strategi, og hvordan den kan ivareta alle domener (joint). 


Det vil være foredrag om sentrale kapasiteter som F-35 og P-8, hvordan disse kan utnyttes, og hvordan konseptutvikling for disse kapasitetene nå finner sted i en situasjon hvor det hersker noe usikkerhet rundt den mer overordnede sammenhengen mellom mål, middel og metode. 


Det settes av tid til diskusjon, og dagen avsluttes med epilog av den britiske general (p) John Kieszley, som i sin bok Anatomy of a Campaign: The British Fiasco in Norway, 1940 viser oss hvor galt det kan gå uten en klar militær strategi for maktanvendelse.  


Dag 3: Taktikk 

Vi tar de mer overordnede strategiske og operasjonelle problemstillinger ned til det taktiske nivå og de som anvender militærmakten. 


  • Å ha kontroll i luften synes fortsatt å ha hovedprioritet, og forblir Luftforsvarets sentrale fellesoperative oppgave, men hvordan oppnås det? 
  • Har perspektivene endret seg i takt med ny og forbedret teknologi? 
  • Hvordan tenker vi rundt defensive kontraluftoperasjoner i dag, herunder langtrekkende luftvern og kampfly i luft-til-luft rollen? 


Å ha kontroll i luften medfører også mulighet til det vi doktrinært kaller «bekjempelse». Vi har fått kapasiteter som er vesentlig bedre til dette enn tidligere. 


Har en slik kapasitet endret krigens dynamikk og behovet for tradisjonell kommando- og kontroll, eller er det slik at krigens natur er uforandret, og at kapasiteten bare tilbyr et større mulighetsrom/større troverdighet i en sikkerhetspolitisk situasjon som forøvrig er noenlunde konstant? 

 

Luftmaktseminaret har alltid som ambisjon å være et sted hvor man kan problematisere og ha en kritisk reflekterende innfallsvinkel til nye konsepter og de temaer og perspektiver som trekkes opp i løpet av seminaret. Vår målsetting er ikke å gi alle svar, men snarere å bidra til at de riktige spørsmålene stilles. 


Velkommen til Trondheim i februar.
Hold deg oppdatert om arrangementer og andre faglige aktiviteter ved Forsvarets høgskole

jeg vil abonnere på FHS-nyhetsbrev


Publisert 5. desember 2019 10:50.. Sist oppdatert 20. februar 2020 13:16.