Oppdragsbasert ledelse – i spenningsfeltet mellom operative krav og overordnet styring

Ledelsesfeltet preges, i likhet med de fleste andre felt, av trender og moter. Det dukker stadig opp nye ideer og begrep som er med på å prege praksisen i organisasjoner. Det være seg transformasjonsledelse, relasjonsledelse, verdibasert ledelse eller oppdragsbasert ledelse.

Enkelte organisasjonsforskere hevder at trendene i ledelse de siste 10-15 årene beveger seg i tydelig retning fra å handle om ledelse til å handle om styring. Ledelse blir her sett på som det direkte samspillet mellom leder og medarbeidere, mens styring i større grad handler om indirekte ledelse ved å styre atferd gjennom systemer og regler. Også i Forsvaret synes det å være en slik dreining fra ledelse over mot styring.

Oppdragsbasert ledelse

Dersom det er riktig at det også i Forsvaret har skjedd en dreining fra ledelse over mot styring, så utfordrer det Forsvarets operative ledelsesfilosofi som er Oppdragsbasert ledelse. Denne ledelsesfilosofien innebærer at oppdrag må ses i lys av oppdragets intensjon, som igjen innebærer at det må skapes rom for desentraliserte beslutninger og handlinger i sjefens ånd. Det er nettopp for å benytte kreativiteten i hele organisasjonen, slik at vellykket utførelse av oppgaver kommer som et resultat av at underordnede ledere i alle ledd tar målrettet initiativ basert på sjefens intensjon, og ikke overdreven styring. Dette fordrer igjen en organisasjonskultur preget av tillit, problematiserende tenkning, og evne til læring.

  • Hvor gode er Luftforsvaret på oppdragsbasert ledelse? 
  • Har dreiningen mot styring utfordret organisasjonens evne til å gi tillit, tåle kritisk tenkning og etablere en god læringskultur? 
  • Eller har vi kanskje en god læringskultur innen deler av organisasjonen som ikke i tilstrekkelig grad er koplet på oppdragsbasert ledelse som operativ ledelsesfilosofi? 
  • Og er det kanskje forskjell mellom operativ ledelsesfilosofi og den ledelsesfilosofi som brukes i hverdagen, og at det er sistnevnte som i første rekke gradvis preges mer av styring? 
  • I så fall risikerer vi kanskje å stå i en ledelsesfilosofisk spagat det kan være vanskelig å forholde seg til i hverdagen?

Med dette som utgangspunkt har Lederskapskonferansen 2019 fått tittelen: 
Oppdragsbasert ledelse – I spenningsfeltet mellom operative krav og overordnet styring


Publisert 6. september 2019 14:22.. Sist oppdatert 9. september 2019 11:33.