FHS-seminar: Forsvarssektoren som en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsgiver i det fremtidige arbeidsmarkedet?

Status og utfordringer innen personell og kompetanse.

Seminaret ble avholdt 6. juni 2018. Presentasjonene finner du til høyre.

Vi ønsket å skape en felles arena på tvers av forsvarsgrener, etater og forskningsinstitusjoner, og diskuterte utfordringene innen programområdet «Personell og kompetanse.» 

Seminaret bragte praktikere, akademikere og 'policymakere' sammen for å gjøre hverandre gode. Embetsverket fikk innspill på hvor 'skoen trykker', praktikerne fikk nye perspektiver, og akademikerne fikk testet sine funn mot tidligere forskning.

Tema for seminaret var: "Forsvaret har over tid hatt utfordringer med å beholde ekspertkompetanse på lavt nivå i organisasjonen. Tidligere erfaringer er at dette personellet slutter i Forsvaret tidligere enn ønskelig, slik at ikke Forsvaret fullt ut får nyttiggjort seg deres erfaring og kompetanse. Er ikke Forvaret en konkurransedyktig arbeidsgiver? Kan vi så i rammen av den nye ordningen for militært tilsatte utbedre dette? Hvordan gjør vi i så fall det? Og hvordan skal vi samtidig bygge kompetanse for at Forsvaret skal bli i stand til å møte en ukjent, og uforutsigbar fremtid?"

Program

10.00 – Kaffe, velkomst og innledning v/prosjektleder Tormod Heier
10.10 – Kompetanse for det uforutsette.  Ph.D-stipendiat Marius Herberg/FHS
10.40 – Pause - kaffe
10.50 – Organisasjonsutvikling med et kompetanseperspektiv. Ph.d-stipendiat Ulrik Meisner/NMBU
11.20 – Strategisk kompetanseledelse i Forsvaret. Ph.d-stipendiat Aina Slinning/FHS
11.45 – Lunsj
12.15 – Perspektiver fra Forsvarsgrenene.
13.00 – Pause
13.05 – Kompetansebygging for ulike institusjonelle logikker og dannelsesmodeller. Ph.d-stipendiat Stein H. Kingsrød/FHS og Professor Glenn E. Torgersen
13.35 – Den nye militærordningen. Masterstudent Hans Kr. Valnes./UiO
13.50 – Pause - kaffe
14.05 – Diskusjon
14.45 – Avslutning

Publisert 12. april 2018 09:42.. Sist oppdatert 20. mai 2019 15:37.