Militære studier nr. 1 2016: Kampen om Svalbard 2030

Årets første nummer av Militære studier retter søkelyset mot Forsvarets evne til å ivareta norske interesser i et tenkt fremtidsscenario ved  Svalbard. Ubåter ses som en av terskelforsvarets aller viktigste plattformer.

​Uten tilgang på luft- og sjøbaserte plattformer med langtrekkende, presisjonsstyrte missiler, vil Norge i fremtiden neppe kunnepåvirke den russiske kost/nytte-kalkylen. Til det er det norske forsvaret for lite, for sårbart og altfor konvensjonelt innrettet for små taktiske slag. Dermed vil
vi også stå svakt den dagen kriser i andre land sender ringvirkninger inn i egne
nærområder.

I en tid da militære virkemidler igjen har blitt et naturlig innslag i staters
utenrikspolitikk, selv i et av Europas fredeligste hjørner, er dette alvorlig.

Kunsten er å ha plattformer med lav signatur, som ingen vet hvor befinner seg, men som likevel kan påføre motparten store kostnader dersom noen skulle velge å utfordre norske interesser. Det er dette som skaper troverdig avskrekking, noe som også gir småstater politisk handlefrihet i møtet med større stater i internasjonal politikk.

Last ned Kampen om Svalbard 2030 - Norsk eller russisk dominans?

Forfatteren av studien, Christian Keyser-Amundsen, er orlogskaptein i Sjøforsvaret. Han arbeider til daglig som avdelingsleder/operasjonsoffiser på KNM «Roald Amundsen».

Han har 20 års erfaring fra Marinen, inklusive lang operativ tjeneste på MTB og Fregatt, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet ved fregattvåpenets treningssenter og taktikksenteret ved KNM «Tordenskjold».

Publisert 29. februar 2016 15:10.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:14.