Nye norske ubåter - Sikkerhetspolitikk for fremtiden?

Nye norske ubåter vil, sammen med kampfly, utgjøre grunnsteinen i vårt fremtidige forsvarskonsept. Fremtidens forsvar må kunne bidra til den stabile verdensorden som Norge er avhengig av, blant annet ved å holde sjøveiene oppe slik at allierte forsterkninger kan nå oss i krise og krig.

I denne utgaven av Militære studier ser vi på hva som er Norges behov for ubåter, og hvordan de betydelige investeringene kan rettferdiggjøres.  Nye ubåter som kan stå seg mot moderne, høyteknologiske trusler kan bli den neste store anskaffelsen i Forsvaret. Det er mange hensyn som må vurderes ved en slik kostnadskrevende avgjørelse.

I Nord-Atlanteren patruljerer et økende antall maritime overvåkningsfly, ubåter og overflatefartøy. Blant annet blir Russlands nye atomubåter, Borej-klassen, prioritert til Nordflåten fremfor Stillehavsflåten. Det er i denne sammenheng at debatten om nok en tung norsk militærinvestering må ses. Nye norske ubåter vil, sammen med kampfly, utgjøre grunnsteinen i vårt fremtidige forsvarskonsept.

Det faktum at ubåter gir mye forsvar for hver forsvarskrone, er et tungtveiende argument for ubåtvåpenet. Som småstat har Norges forsvar alltid vært innrettet mot en asymmetrisk forsvarskamp i møtet med større motstandere. Som et ledd i vår militære avskrekking er det antakelig få, om noen, forsvarssystemer som er bedre egnet enn de som kan overleve – og om nødvendig gjengjelde – et møte med en russisk overmakt i nord.

Om forfatteren

Kay Norheim er orlogskaptein i Sjøforsvaret og arbeider ved operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. Han har lang operativ tjenesteerfaring fra ubåt både nasjonalt og internasjonalt.

Norheim har vært skipssjef på Ula-klassen (2008–2011), blant annet på KNM «Utvær», hvor han høsten 2010 gjennomførte den første deployeringen til USA for en norsk ubåt. I 2011–2013 var han leder for Sjøforsvarets ubåtsjefskurs. Han avla sin mastergrad ved Forsvarets høgskole i 2015.

 

​​​​

Publisert 1. april 2016 11:00.. Sist oppdatert 5. oktober 2016 08:28.