Necesse nr. 2, 2018 "Militær navigasjon"

Sjøforsvaret som en lærende organisasjon og teknologisk utvikling for effektiv navigasjon er to av temaene i denne utgaven av Necesse fra FHS/Sjøkrigsskolen.


Temaer og artikler i dette nummeret

Del 1 Sjøforsvaret som lærende organisasjon

Trender etter grunnstøtinger i Sjøforsvaret

av Steinar Nyhamn

Flere kommisjonsrapporter i Sjøforsvaret identifiserer menneskelige faktorer som medvirkende eller direkte utløsende faktorer for uhell, noe som også er gjengangere i sivil skipsfart. Sjef Sjøforsvaret utviser stor interesse for å sette inn tiltak for å redusere denne risikoen.

 

Rapportering av uønskede hendelser vedrørende navigasjon i 1. Fregattskvadron

av Henrik Steffensen og Marte Aas

Denne teksten er en redigert utgave av en bacheloroppgave skrevet ved Sjøkrigsskolen våren 2017 og omhandler rapportering av uønskede hendelser vedrørende navigasjon i 1.Fregattskvadron.

 

Innføring av CRM/BRM i SNP-500

av Frode Voll Mjelde

Crew Resource Management (CRM) fokuserer på menneskelige faktorer i lederskap og teamarbeid for å øke effektivitet og til å forebygge uhell og ulykker i Sjøforsvaret og andre våpengrener. Innføring av CRM konseptet i SNP-500 gir føringer og regler for broteamene på Sjøforsvarets fartøy.

 

Bruken av CRM i oppøving på Sjøforsvarets fartøyer

av Anders Fiskerstrand og Frode Voll Mjelde

Ved oppøving av marinens fartøyer iverksettes det øvelser og oppdrag som tester besetningene i realistiske operasjoner under krevende omstendigheter. En case-studie av kampkraftklarering for KNM Roald Amundsen viser hvordan fokus på CRM-adferd gir positiv effekt på resultatet i oppøvingen.

 

Maritim kriseledelse i nordområdene og lederkompetanse

av Natalia Andreassen, Odd Jarl Borch, Petter Lunde og Frode Voll Mjelde

Den betydelige endringen i aktivitetsmønsteret i nordområdene har skapt et behov for økt fokus på maritim beredskap og samvirke over landegrensene i nord. MARPART prosjektene ser nærmere på beredskapsutfordringer i nordområdene.

Del 2 Militær praktisk navigasjon

Innføring av Seilashåndbok for Operativ Marine

av Vibeke Thuesen

Navkomp/øvingsavdelingen har utviklet en seilashåndbok til bruk i faget Militær Praktisk Navigasjon for Operativ Marine. Den er ment å være et verktøy som kan hjelpe eleven med å effektivisere refleksjonsprosessen for å fremme utvikling og læring.


Bevisste innstillinger på instrumenter for å bidra til økt situasjonsbevissthet i navigasjon

av Bjarne Haukås

Artikkelen er basert på erfaringer fra mønstringer, egenbaserte erfaringer og en hendelse som ble opplevd nord av Fleslandskjæret lykt, utenfor Bergen, høsten 2016. Forfatteren søker her å øke bevisstgjøringen på operatørens innstillinger på teknisk utstyr, slik at systemet tjener til hensikten, og at feilhandling og ulykker kan unngås.

 

Kyst-, og innaskjærs navigasjon – digitalisert

av Odd Sveinung Hareide

Det siste tiåret har Sjøforsvarets fartøy blitt ytterligere digitalisert ved innføring av elektronisk navigasjon. Sjøforsvarets Navigasjonskompetansesenteret deler her sine erfaringer med bruk og utnyttelse av elektronisk navigasjon i en krevende skjærgård.

 

Utvikling av elektroniske sjøkart

av Odd Sveinung Hareide og Mette Karlsen

I løpet av de siste årene har de fleste av Sjøforsvarets brukere gått over fra papirkart til elektroniske kart. Sjøforsvarets navigatører ytrer både bekymring og begeistring i overgangen fra papirkart til elektroniske kart. Kartverket Sjødivisjonen og Sjøforsvaret har jobbet målrettet med å videreutvikle elektroniske kart.

 

S-102: Fremtidens navigasjon

av Odd Sveinung Hareide og Sølvi Tunge

S-102 prosjektet ser på fremtidens navigasjon, og hvordan en kan benytte seg av stadig større datamengder for å presentere kartrelatert informasjon som kan øke operatørens situasjonsbevissthet. S-102 prosjektet vil blant annet gjennomføre en demonstrator med bruk av 3D-kart.

Del 3 Teknologisk utvikling for effektiv navigasjon

Hvor nøyaktig er GPS?

av Stein Egil Iversen

NAVSTAR GPS er i dag det eneste GNSSsystemet som møter NATO-alliansens krav til nøyaktighet, robusthet, pålitelighet og tilgjengelighet for PNT-data. Forsvaret benytter derfor GPS som PNT-kilde for sine plattformer. For Sjøforsvarets vedkommende gir kontinuerlig posisjonsinformasjon grunnlag for høypresisjons navigasjon, men hvor nøyaktig er egentlig GPS?

 

How does the civil maritime stand-alone GPS user receiver compute its position?

av Henning Sulen

Navigation by Satellite Ranging and Timing (NAVSTAR) Global Positioning System, known simply as GPS has provided safe position and navigation for seafarers in decades. This article looks into the process and equations the civil maritime GPS receiver uses to compute its position.

 

Navigasjonskrigføring (NAVWAR) med fokus på defensive tiltak

av Øystein Glomsvoll

Tilsiktet interferens (jamming) på GNSS-frekvensene er et vesentlig virkemiddel innenfor navigasjonskrigføring. Denne artikkelen beskriver tiltak som kan redusere påvirkningen fra jamming, samt bruk av alternative navigasjonsmetoder.

 

Feltstudier for design av utvidet virkelighetsteknologi i navigasjon

av Synne G. Frydenberg, Kjetil Nordby og Odd Sveinung Hareide

Maritim trafikk i Arktis øker. Derfor er det behov for å forbedre navigatørers situasjonsbevissthet i arktiske farvann. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i samarbeid med Sjøkrigsskolen forsker på hvordan dette kan gjøres med briller som kombinerer digital informasjon med navigatørens visuelle inntrykk fra omgivelsene (Augmented Reality - AR).

 

NATO tverrfaglig anvendelse av syntetiske miljøer for utvikling av nye kapabiliteter

av Frode Voll Mjelde

NATO arbeidsgruppe HFM-268 har evaluert trening og øving for NATO AWACS for å demonstrere hvordan tverrfaglig utnyttelse av syntetiske miljøer kan øke NATOs kampkraft.

 

Del 4 Bacheloroppgaver OM3 2018. En beskrivelse av årets bacheloroppgaver for Operativ Marine

Siste års kadetter ved operativ marine gjennomfører emnet PP3051 Bacheloroppgave hvert vårsemester. Bacheloroppgaven skal besvare en relevant operativ problemstilling som et ledd i målrettet FoU-arbeid for Forsvaret. Oppgavene for 2018 er kort beskrevet her.

 

Del 5 Gjengivelse av artikler publisert i andre tidsskrift

Improving Passage Information Management for the Modern Navigator

Av Odd Sveinung Hareide
19th IALA Conference 2018

This paper presents a standard operating procedure on the planning and execution of a voyage, which is aligned with the Graphical User Interface (GUI) on the Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) on board the vessel. IALA 19th Conference (2018)

 

Enhancing Navigator Competence by Demonstrating Maritime Cyber Security

Odd Sveinung Hareide, Øyvind Jøsok, Mass Soldal Lund, Runar Ostnes og Kirsi Helkala
Journal of Navigation. 2018

This paper demonstrates some of the possible attack vectors that a cyber-attack can present to a ship, as well as presenting a practical example of such an event and discussing the plausibility and consequences of such attacks.

Del 6 Fagfellevurderte artikler

Lederskap, makt og cyber

av Øyvind Jøsok

Militære operasjoner beskrives som stadig mer komplekse. I denne teksten drøftes cyberdomenet som drivkraft for denne utviklingen. Det argumenteres for at cyberdomenet har betydning for organisering av stridskreftene innen de tradisjonelle krigføringsdomenene i Norge; land, luft og sjø.

 

Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret

av Odd Sveinung Hareide, Tore Relling, Andre Pettersen, Alexander Sauter, Frode Voll Mjelde, Runar Ostnes

Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, med fokus på de ulike gradene av automatisering samt utviklingen innen maritim autonomi. Sjøforsvarets intensjon med autonomi bør i hovedsak baseres på å redusere risiko for tap av menneskeliv, samt effektivisering av operasjoner der menneskelige begrensninger gir operasjonelle restriksjoner.

 

An Attack on an Integrated Navigation System

av Mass Soldal Lund, Odd Sveinung Hareide og Øyvind Jøsok

Maritime cyber security is emerging as a field, with increased reports of cyber attacks against computerized maritime systems. This paper describes a proof-of-concept attack on an Integrated Navigation Systems (INS) and ECDIS. The attack includes malware that intercepts and manipulates GPS coordinates. The paper discusses the feasibility of the attack, as well as counter-measures.

 

Can you teach an old seadog new tricks?

av Sturle Danielsen Tvedt, Roar Espevik, Helle Asgjerd Oltedal, Guro Persdotter Fjeld, Frode Voll Mjelde

Experimental evaluation of BRM training in the commercial fleet Crew Resource Management (CRM) training has been widely employed and researched in several high reliability settings. However, there is a lack of experimental studies in the maritime domain. This article evaluates the effectiveness of CRM training in the commercial shipping fleet.

Publisert 31. oktober 2018 07:00.. Sist oppdatert 25. november 2019 11:17.