Norske kampfly over Libya i 2011

Militære studier 3-2014 tar for seg operasjonene som norske og allierte styrker gjennomførte over Libya i 2011.  FNs sikkerhetsråd hadde godkjent bruk av «alle nødvendige midler» for å beskytte sivilbefolkningen mot et varslet massedrap utenfor Bengh

Men som det ofte skjer – mandatet ble strukket i mange retninger. Militære operasjoner som i utgangspunktet var ment å beskytte sivile i henhold til FNs sikkerhetsrådsresolusjon av 17. mars 2011, endte i stedet opp som en de facto regimeendringsoperasjon. Vi er i dag alle klar over hvilket maktvakuum som eksisterer i det libyske samfunnet. 

Innholdet i denne publikasjonen bør få oss til å tenke nøye gjennom følgende spørsmål: Har norske myndigheter – politiske og militære – kontroll medhvordan større operasjoner utvikler seg? Er det samsvar mellom politiskeuttalelser og militær utførelse? Ettersom Norge er i ferd med å bli en større militærmakt i NATO, åpner det seg nye muligheter. Våre forsvarsbudsjetterer nesten på størrelse med Polen og Nederlands og cirka dobbelt så stort som Danmarks. 

At vi blir en stadig mer attraktiv samarbeidspartner for stormaktene, er til fulle blitt demonstrert ved utnevnelsen av den første norske generalsekretær i alliansens historie. Norges nye posisjon gir ikke bare økt innflytelse, status og prestisje i NATOs interne konkurranse medlemslandene imellom. Det gir også våre besluttende og utøvende myndigheter, fra de øverste etasjer i regjeringskontorene til det laveste taktiske nivået i Forsvaret, et større ansvar. 

Vi skal ikke bare påse at det enkelte fly eller den enkelte soldat holder seg innenfor norske regler, isolert sett. Vi må også sikre at summen av de mange små taktiske oppdrag samlet sett fører krigshandlingene inn i et spor som er ønskelig, sett med norske øyne. Videre bør Forsvarets ansvar også omfatte kontinuerlig evaluering av de internasjonale operasjoner vi er med på. Med norske styrker i fremste rekke er det viktigere enn noen gang å ta lærdom av vår deltakelse – åpent, ærlig og usminket.

Last ned og les Norske kampfly over Libya i 2011-Nasjonal kontroll i skarpe operasjoner?

Publisert 5. mai 2014 14:42..