Overraskelsesangrep i operasjoner - Utnyttelse og håndtering

I dette nummeret av Militære studier ser vi på et grunnleggende aspekt ved krigføring: overraskelse. Historien viser at man ikke kan verge seg hundre prosent mot overraskelsesangrep. Ofte mangler det ikke på varsler og informasjon, men evne og vilje til å handle.

I forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret, Kampkraft og bærekraft, er økonomi gjennomgangstemaet. Økonomi er en forutsetning, men fortsatt bare ett av flere elementer når man skal lage en strategi. Hvis man ikke vet hva man skal med et forsvar, blir enhver sum god nok.

Langtidsplanen burde derfor i langt større grad avklare hva vi vil med Forsvaret.

Desentralisere eller sentralisere?

En måte å motvirke effekten av overraskelsesangrep på er å desentralisere, satse på beskyttelse og ha et minimum av volum.

Midlene som foreslås i denne studien er blant annet økt bruk av små og billige plattformer, beskyttelse gitt av fjellanlegg og luftvern, og et styrket heimevern. Den foreslåtte langtidsplanen for Forsvaret går motsatt vei, som å nedlegge en tredjedel av Heimevernet og satse på dyre kampfly.

Planlegger vi forsvaret av Norge basert på våre erfaringer i Afghanistan, eller forbereder vi oss på et nytt angrep på norsk jord?

Uansett står det fast at en av statens grunnleggende oppgaver er å sikre sin suverenitet. Hvordan dette skal gjøres er strategien. Verktøyet for å gjennomføre denne strategien er blant annet militærmakten.

Søker vi så hardt å vise oss som en god NATO-alliert at vi mister evnen til å forsvare vår egen suverenitet?

Eller, sagt på en annen måte; Kan NATO hjelpe Norge dersom Norge ikke er i stand til å hjelpe seg selv?

Om forfatteren

Lars Strøm er oberstløytnant i Hæren og arbeider som seksjonssjef ved organisasjons- og materiellavdelingen i Hærstaben. Han har lang tjenesteerfaring blant annet som avdelingssjef og stabssjef i Sanitetsbataljonen, operasjonsplanoffiser i Brigade Nord, og senior stabsoffiser med ansvar for trening/øving og utdanning i Hærstaben.

Strøm har internasjonal tjeneste fra Balkan (1996–1997) og to kontingenter fra Afghanistan (2006 og 2012).

Strøm avla sin mastergrad ved Forsvarets høgskole i 2016. 

Om Militære studier

Militære studier er en militærfaglig tidsskriftserie innenfor FHS/Forsvarets stabsskoles ulike fagområder. Alle synspunkter, vurderinger og konklusjoner som fremkommer i denne publikasjonen står for forfatterens egen regning. Hel eller delvis gjengivelse av innholdet kan bare skje med forfatterens samtykke.

Ansvarlig redaktør: Orlogskaptein Thomas Slensvik
Medredaktør: Yngvild Sørbye


Publisert 15. september 2016 00:00.. Sist oppdatert 10. oktober 2016 14:56.