hogskolene_1106_fnoperasjonerhogskolene_1106_fnoperasjonerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=143Foto: Sigurd Tonning-Olsen/Forsvaret/media/PubImages/IMG_0150_UN_Kidal.jpg

FN-operasjoner

Forsknings- og utviklingsprogrammet skal videreutvikle teoretisk, konseptuell og empirisk kompetanse om FN-operasjoner.

Sommeren 2018 startet Norge en kampanje for en plass i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. Dette er en høyt prioritert utenrikspolitisk satsing, og det er satt av ressurser frem mot valget i FN i juni 2020. I arbeidet med å fremme Norges kandidatur har ulike aktører behov for relevant og oppdatert kunnskap om FN. 

Fredsbevarende operasjoner er en viktig rolle i sikkerhetsrådets arbeid og Forsvarets høgskole kan bidra med kompetanse om blant annet muligheter og begrensinger ved bruk av militærmakt i FN-operasjoner. 

FHS/Stabsskolen ønsker å kombinere kunnskap om militære fellesoperasjoner med fredsbevaring. Til tross for at Norge har en begrenset militær tilstedeværelse i fredsoperasjoner, anerkjenner mange aktører slik tilstedeværelse som et godt og viktig bidrag til FNs fredsoperasjoner.

 

 

hogskolene_1106_fnoperasjonerhogskolene_1106_fnoperasjonerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=174Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret/media/PubImages/FN_Norge.jpg

FoU-strategi for perioden 2019-2022

I høgskolens FoU-strategi for perioden er militære operasjoner et satsningsområde, og FN-operasjoner et eget programområde. Ambisjonen er å styrke og videreutvikle det allerede eksisterende fagmiljøet om FN-operasjoner ved skolen og igjen legge til rette for mer vitenskapelig arbeid knyttet til FN-operasjoner i utdanningen, innen ulike fag- og funksjonsrettede kurs.

Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) driver kurs- og kompetansevirksomhet ved høgskolen, i regi Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) og FN. NODEFIC har bygget erfaringsbasert kompetanse siden 1996 og har i dag tre hovedvirksomheter: 

  • Fag- og funksjonsutdanning
  • FoU-virksomhet
  • Fagspesifikk formidling

Senteret gjennomfører årlig 12–15 ulike kurs og seminarer med 350–400 deltakere fra 60 pluss ulike nasjoner, og norske og internasjonale akademikere underviser og presenterer ulik forskning. Senteret samarbeider med en rekke aktører innen forskning og akademia, og NODEFICs kompetanse og faglige nettverk spiller en viktig rolle. Senteret gjennomfører ulike FN-kurs i tett samarbeid med NORDEFCO, FN-sekretariatet i New York og Forsvarsdepartementet. 

Forskning og utvikling knyttet til programmet

Forskning og utvikling knyttet til programmet er i hovedsak finansiert av Forsvarets høgskole i tillegg til midler fra Forsvarsdepartementet. Programmet ønsker å kunne bidra med innspill til ulike departementer og til den norske FN delegasjonen. 

Programmet bygger på tverrfaglighet internt ved høgskolen, samarbeid med Forsvarssektoren, og eksterne aktører nasjonalt og internasjonalt. Programmet består per dags dato av fire hovedområder:

  • Militærmaktens rolle i FN-operasjoner
  • Logistikk i FN-operasjoner
  • Etterretning i FN-operasjoner
  • Helhetlig tilnærming til menneskelig sikkerhet i FN-operasjoner
Publisert 22. mai 2019 16:22.. Sist oppdatert 14. april 2020 17:08.