Veteranprogrammet prosjekterVeteranprogrammet prosjekterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Veteraner_prosjekter_veteranprogram.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5004

Veteraner forskningsprosjekter

​​​​​Meningsdanning - personlig vekst og mestring av stress blant veteraner

Tema for forskningsprosjektet er meningsdanning hos veteraner. Prosjektet undersøker hva som oppleves som meningsfullt under tjenesten i internasjonale operasjoner. Videre undersøkes hvilke positive effekter en slik meningsdanning kan ha for veteranene, herunder i hvilken grad meningsdanning og andre faktorer kan forklare opplevelsen av personlig vekst og mestring av stress etter å ha tjenestegjort i krig. Prosjektet har et psykologisk perspektiv og bruker intervju og spørreskjema for å hente inn data. Utvalget består av stadig tjenestegjørende personell innen ulike bransjer som har deltatt i internasjonale operasjoner i Luftforsvarets regi.
Avsluttes 31.12.2016.

Major Roger Lien har militær erfaring fra tjeneste i Norge og internasjonale operasjoner. Han har Luftkrigsskole-II og en mastergrad innen psykologi, og er nå doktorgradsstipendiat med tilhørighet til NTNU, Luftkrigsskolen og Veteranprogrammet.

Kontakt: roger.kien@lksk.no

Det militære drap

Dette prosjektet ser på betydningen av det militære drap for veterantilværelsen. Selv om mange har en indirekte rolle i det militære drap, er det er noen få soldater som fysisk utfører drapet. Denne intervjustudien benytter tematisk narrativ analyse for å belyse erfaringen til soldater som har tatt liv i kamphandlinger og ser på hvordan soldater kan forberede seg til det. Avhandlingen er forankret i militæretikken som knytter seg til ulike fagtradisjoner og leveres i monografisk form sommeren 2017.

Bendik Baasland har jobbet flere år i Feltprestkorpset og har vært forsker ved Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt siden 2013.

Kontakt: bendik.baasland@nih.no

Meningsdannelse blant Afghanistanveteraner og ektefelle/samboere i lys av den norske kulturelle konteksten

Dette er en kvalitativ studie av meningsdannelse blant norske Afghanistanveteraner og deres familie. Prosjektets overordnede målsetning er å undersøke hvilke rammer den norske samfunnskonteksten legger for deres meningsskaping og hvilke kulturelle forståelser veteranene selv og deres ektefeller/samboere benytter i måten de fortolkninger sin erfaring. Det er en intervjustudie forankret i en kultursosiologisk tilnærming og det benyttes både tematisk og narrativ analyse. Prosjektet avsluttes våren 2017.

Elin Gustavsen er sosiolog og har arbeidet som forsker ved Institutt for forsvarsstudier siden 2011.

Kontakt: egustavsen@ifs.mil.no

Stabsveteranen og familien

En gruppe veteraner som har fått lite oppmerksomhet i veteranforskning er de som reiser ut som en del av en stab. Disse veteranene har vært i Afghanistan i stillinger som tilsynelatende fører med seg lite eller ingen risiko. Likevel er det slik at mange av disse kan bli berørt av hendelser under sin periode utenlands. Fraværet er uansett en belastning for familien hjemme.

Oppgaven tar for seg ni stabsveteraner og deres partnere med ansvar for felles barn. Fokuset ligger på deres opplevelse av tiden før, under og etter deployering til Afghanistan og søker å finne svar på hvordan familien takler perioden gjennom kilder til mestring og meningsdannelse. Fokus vil også være på hvilke tiltak som finnes fra Forsvarets side og forslag informantene har til forbedring av disse. Masteroppgaven leveres høsten 2015.

Løytnant June Kvål tar master i helse- og sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo og er ansatt i forskningsprosjektet gjennom Krigsskolen.

Kontakt: jkval@mil.no

Publisert 24. september 2015 09:00.. Sist oppdatert 16. mai 2017 08:17.