Lederkandidatstudien

Lederkandidatstudien undersøker hva som kjennetegner en god lederkandidat som blir tatt opp til utdanning ved befals- og krigskolene i Forsvaret. Studien er en del av forskningsprogrammet militær ledelse

Hensikten er å få utvidet kunnskap om hva som predikerer gode prestasjoner på skoler og i lederpraksis, herunder kvalitetssikre og utvikle nye seleksjonskriterier til Forsvarets utdanninger. Videre er formålet å få utvidet kunnskap om kjennetegn som kan bidra til mer målrettede tiltak for lederutvikling ved skolene. 

Studien har longitudinell design. Datainnsamlingen startet sommeren 2015 på FOS og del 1 ble avsluttet sommeren 2019 (slutten av praksisperioden). Det er skrevet seks masteroppgaver på data fra studien og flere forskningsartikler er under arbeid. Artikler og masteroppgaver vil fortløpende bli lagt ut på siden her. Samlet vil disse resultatene danne grunnlaget for en fagrapport med anbefaling for videreutvikling av seleksjon systemet i Forsvaret.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom FHS/Stabsskolen (STS) og FSAN/seksjon for militærpsykologi. Prosjektleder er Thomas Hol Fosse ved FHS/STS. Han er PhD-kandidat ved UiB/institutt for samfunnspsykologi. Prosjektmedarbeider er kaptein og PhD-stipendiat Henrik Sørlie ved FHS/STS og UiB/institutt for samfunnspsykologi. 

Et utvalg av Fosse sine tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)


Publisert 22. mai 2019 13:55.. Sist oppdatert 27. mars 2020 12:54.