hogskolene_1135_militærledelsehogskolene_1135_militærledelsehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=156Foto: Forsvaret/media/PubImages/Program militær ledelse.jpg

Militær ledelse

Forskningsprogrammet militær ledelse ønsker å gi økt kunnskap knyttet til effektiv militær ledelse i Forsvaret.

Hensikten med programmet er å støtte arbeidet med å utvikle ledere med helhetlig og kritisk forståelse av lederskap, militærmakt og rammevilkår for lederskap i en militær kontekst.  

Dette innebærer studier som spenner fra lederens betydning for målrettet og forsvarlig forvaltning og utnyttelse av samfunnets ressurser, til planlegging, gjennomføring og ledelse av operasjoner. Studier skal også fremskaffe kunnskap om militær ledelse som konsept, kjennetegn ved lederegenskaper og lederadferd, samt faktorer som kan bidra til en mer helhetlig og systematisk lederutvikling på høyere nivå i Forsvaret. 

Programmet tar utgangspunkt i Forsvarsdepartementets Innretningsplan for FoU i forsvarssektoren (2014), og Forsvarets høgskoles FoU-strategi (2019).  

Følgende temaer vil vies særlig oppmerksomhet:

 • Formelle og uformelle ledelses- og beslutningsprosesser i operasjoner og operative planprosesser.
 • Studier av lederadferd i Forsvaret og dens innvirkning på enkeltindivid, organisasjon og oppdragsløsning i fred, krise og krig. 
 • Leder- og ledelsesutvikling i Forsvaret.
 • Utvikling og konsekvenser av profesjonsidentitet og rolleforståelse, særlig i lys av ordningen for militært tilsatte. 
 • Betydning og konsekvens av forsvarsøkonomiske, styringsmessige og teknologiske rammevilkår i et ledelsesperspektiv, herunder lederens rolle i utvikling og omstilling av forsvarssektoren.

Programmet skal for det første bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget i eksisterende og fremtidig undervisning for masteremner innenfor ledelse ved Stabsskolen (STS), bachelorstudier i ledelse ved krigsskolene, samt videregående befalsutdanning nivå III. Programmet skal for det andre utvikle kunnskapsgrunnlag (artikler, rapporter med mer) til støtte for beslutningstaking i Forsvaret. Det skal i tillegg tilbys forskningsdata som kan danne grunnlag for masteroppgaver knyttet til ledelse i den militære profesjon.  Les mer om våre studieprogrammer innenfor militære studier her.

Forskningsgruppen Styring, Organisasjon og Ledelse (SOL)

I regi av programmet er det etablert en egen forskningsgruppe/forskernettverk. Hensikten med forskningsgruppen er:  

 • å skape og utvikle forskernettverk, samt samle ressurser innenfor fagfeltet.
 • å øke graden av samarbeid og forskning på tvers av disipliner og fagkompetanse.
 • å avdekke potensielle fremtidige FoU satsnings- og samarbeidsområder knyttet til forskning, utvikling og formidling innenfor fagfeltet militær ledelse.
Forskningsgruppen består i overkant av 10 medlemmer, som alle er forskere enten ved FHS eller er tilknyttet FHS på andre måter (professor II, samarbeidsavtaler med mer).  


Forskningsprogrammet er i regi Seksjon for militær ledelse og idrett ved FHS/STS. Programmet er ledet av Rino B. Johansen og består i tillegg av blant annet følgende medlemmer: Thomas H. Fosse, Marius Herberg, Henrik Sørlie og Stein Helge KingsrødProgrammet har ulike prosjekter tilknyttet programmet, se høyre side for full oversikt. 

Programmet ønsker å resultere i (se prosjektsidene for mer informasjon): 

 • fagbøker (Militær ledelse)
 • vitenskapelige artikler
 • masteroppgaver
 • populærvitenskapelige arbeider og kronikker
 • rapporter
Publisert 24. juni 2019 13:45.. Sist oppdatert 27. februar 2020 14:16.