Militær Leder- og ledelseutvikling i teori og praksis

Forsvarets høgskole (FHS) er primærleverandør av lederutdanning i Forsvaret og dette inkluderer både offiserer og spesialister. FHS er ansvarlig for at ledelsesfaget utvikles og utøves i tråd med forskningsbasert kunnskap og beste praksis. 

God ledelse er avgjørende for militær suksess (Bass & Bass, 2008). Godt lederskap utgjør en forutsetning for, og er en avgjørende faktor for Forsvarets operative evne (FFOD, 2019, AJP 01, 03, 05).  

Ledelse har en klar binding til kjernen i vår profesjon - militære operasjoner og god ledelse bør være en universell ambisjon for militære befalingsmenn og offiserer.

Hvordan, hvorfor og virker det?

Hensikten med prosjektet (faggruppen) er å fremskaffe en mer systematisk, helhetlig, fokusert og forskningsbasert tilnærming til hvordan og hvorfor vi utvikler og gjennomfører leder- og ledelsesutvikling ved våre militære skoler, og på sikt evaluere om det vi gjør virker.

Det er i randsonen (vekselvirkningen) mellom det praktiske og det teoretiske en god militær leder- og ledelsesutvikling vil kunne finne sted, der det er avgjørende å betrakte utviklingsprosessen som et viktig bidrag for operativ evne. Dette fordrer en systematisk tilnærming som fokuserer på hvordan vi utvikler konseptene for leder- og ledelsesutvikling i en militær kontekst, og ikke minst hvorfor dette er viktig. 

Det første perspektivet (
hvordan) er rettet mot en systematisk og etterrettelig beskrivelse av egen praksis, mens det andre argumentet (hvorfor) er mer rettet mot legitimiteten til faget. Hvorfor-perspektivet hjelper oss med å fokusere, samtidig som det svarer på spørsmålet om relevansen av leder- og ledelsesutvikling. Begge perspektivene er like sentrale, og blir særlig relevante når man stiller seg spørsmålet – virker det?  Det er i dette siste perspektivet forskningen har sin rettmessige og særegne plass, og vil kunne støtte både fagets utvikling, men også tydeliggjøre dets kobling til operasjonsfaget.

målsetting

Arbeidet skal bidra til å skape økt forståelse for de mekanismer som må til for å utvikle god militær ledelse på både individ-nivå og fra et organisatorisk perspektiv. I dette inngår både grenvise og nivåmessige nyanser, men også det som kan oppfattes som felles. Det er en målsetting at arbeidet skal bidra til økt læring på tvers i Forsvarets fagmiljø for ledelse. På sikt ønskes en tettere integrering med andre fagfelt, særlig operasjonsfaget.

Prosjektet er forventet å vare til 2023/24.

Faggruppen

Prosjektmedlemmene er å betrakte som et «nav» eller medspillere for egne avdelinger ved høgskolen, dette for å sikre at alle er med og kan bidra. God militær leder- og ledelsesutvikling foregår i skjæringspunktet mellom teori og praksis der alle våre militære skoler er sentrale bidragsytere. Gruppen er satt sammen med representanter fra alle skolemiljøene, som til sammen dekker både akademia og praksisfeltet. 

Faggruppen består av prosjektleder fra FHS/Stabsskolen er Rino Bandlitz, prosjektdeltakere fra FHS/Krigsskolen er Johannes Kibsgaard og Fredrik Nilsen, fra FHS/Luftkrigsskolen deltar Christian Moldjord, fra FHS/Sjøkrigsskolen deltar Stein H Forsdahl, fra FHS/Cyberingeniørskolen deltar Elisabeth Desiree Eriksen og Lars Bjørnar Skogheim deltar fra FHS/Befalsskolen.


Publisert 7. mai 2020 11:08.. Sist oppdatert 8. mai 2020 10:45.