The Use of Force to Stop Violence: Understanding the Role of the Military in Enhancing Human Security

Doktorgradprosjektet ligger under programmet for FN-operasjoner og ønsker å belyse rolleforståelsen til militæret i situasjoner hvor sivile står overfor trusler mot vold fra ulike trussel aktører.

For å beskytte sivile på best mulig måte må beskyttelsesaktører ha en felles situasjonsforståelse og en avklart rolle i å forebygge og stanse fysisk vold. FN og NATOs rammeverk som presenterer sikkerhetsutfordringene og militærets rolle innenfor menneskelig sikkerhet, er fortsatt relativt nytt og har blant annet ført til at gråsonen mellom bruk av sivil- og militærmakt har vokst. Det er videre usikkert hvordan den brede og inkluderende tilnærmingen på politisk nivå forstås av sikkerhetsutøverne i konfliktsituasjoner. 

Hovedformålet med prosjektet er å klargjøre rollen til militæret i å forebygge og stoppe vold mot sivile begått av ulike trussel aktører i internasjonale operasjoner, gjennom forskning som blant annet fokuserer på voldelig ekstremisme og gråsonen mellom militær- og politimakt.

Prosjektet er delfinansiert av Forsvarsdepartementet med varighet fram til 2023.

Prosjektleder fra FHS/Stabsskolen er forsker Sine Vorland Holen

interessefelt og kompetanseområder er

  • Internasjonale operasjoner
  • Menneskelig sikkerhet
  • Beskyttelse av sivile
  • Sivil-militære relasjoner
  • Voldelig ekstremisme
  • Kvinner, fred og sikkerhet

Et utvalg av Holen sine tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)


Publisert 23. mai 2019 09:46.. Sist oppdatert 19. november 2019 14:29.