Innføring av ny militærordning

Doktorgradsprosjektet ligger under programmet personell- og kompetansesstyring i forsvarssektoren og ønsker å analyserer hvordan personellreformen "Ny militærordning" (OMT) fungerer i reformens implementeringsfase. Særlig vekt legges på de ulike personellkategorienes rolleforståelse, kompetanse, rekruttering og seleksjon. Analysen settes inn i en historisk og statsvitenskapelig kontekst, og bruker «prosess-sporing» i Hæren, Luft- og Sjøforsvaret for å forstå hva som fremmer og hemmer implementeringen av reformen. Hva forklarer innføringen av OMT i Forsvaret, og hvilke konsekvenser har OMT for profesjonsutviklingen i Forsvaret?

Prosjektet er delfinansiert av Forsvarsdepartementet.

Prosjektleder fra FHS/Stabsskolen er PhD stipendiat og kaptein Stein Helge Kingsrød. 

Publisert 20. mai 2019 14:18.. Sist oppdatert 9. september 2019 10:11.