Forsvarets utdanningsordning

Utdanningssystemet skal sikre Forsvaret gode ledere med bred kompetanse og god psykisk og fysisk yteevne. Utdanningssystemet har også en viktig funksjon som kultur- og identitetsbærer i offiserskorpset og Forsvaret forøvrig

​​​​​Forsvarets utdanningsordning er utformet med grunnlag i Forsvarets behov, oppgaver og utfordringer, men baserer seg samtidig på nasjonale utdanningspolitiske mål og retningslinjer.

Gjennom langsiktig og målrettet kompetanseoppbygging tar utdanningssystemet sikte på å sikre Forsvaret gode ledere med bred kompetanse og god psykisk og fysisk yteevne. 

Utdanningssystemet har i tillegg en viktig funksjon som kultur- og identitetsbærer i offiserskorpset og i Forsvaret forøvrig, og det skal bidra til å skape en høyverdig profesjonskodeks. 

Utdanningen i Forsvaret er basert på en kombinasjon av teori og praksis, der utnyttelsen av profesjonell erfaring blant studenter og lærere inngår som et viktig element.

Forsvarets utdanningsordning

Forsvarets utdanningsordning kan forenklet fremstilles slik:

 

 

Utdanningssystemet i ForsvaretUtdanningssystemet i Forsvarethttp://forsvaret.no/media/PubImages/utdanning-i-forsvaret-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3177


Forsvarsdepartementet er gjennom Forsvarssjefen øverste styringsmyndighet for Forsvarets utdanningssystem. FST/P ivaretar denne styringen på vegne av Forsvarssjefen og er fagmyndighet for utdanning. 

I tillegg til å være den øverste lederen for den faglige og administrative virksomheten ved FHS, har Sjef FHS et koordinerende ansvar for all kompetanseutvikling og nivådannende utdanning i Forsvaret. 

Sjef FHS utøver sitt ansvar for utdanningsvirksomheten i Forsvaret gjennom en ledelses- og rådsstruktur som ivaretar faglig og administrativ koordinering av utdanningen på alle nivåer i Forsvarets utdanningssystem.

Publisert 29. mai 2015 15:20.. Sist oppdatert 30. juni 2017 14:13.