Kalenderhendelse
Starttidspunkt23. november 2017 09:00
StedOslo
Type hendelseKonferanse

Forsvaret av Norge: alliert mottak, norsk selvstendighet og totalforsvaret

Fordypningsseminaret 2017 tar for seg enkelte av Forsvarets oppgaver knyttet til forsvaret av Norge. Vi spør hvordan utøvelse av et slikt nasjonsforsvar kan skje.

Sted: Norges Røde kors, Hausmanns gate 7.
Tid: 23. november
Påmelding innen 15. november til Anders Thorheim, 
e-post: anders.thorheim@redcross.no  

Forsvarets høgskole inviterer til fordypningsseminaret 2017. Et samarbeid mellom Forsvarsdepartementet, Norges Røde Kors og oss. 

Målgruppe: Personell i forsvarssektoren og andre som jobber med, eller studerer problemstillinger relatert til beredskap og totalforsvaret. 

Seminaret tar utgangspunkt i enkelte av Forsvarets oppgaver knyttet til forsvaret av Norge og stiller utvalgte rettslige og praktiske spørsmål til hvordan utøvelse av et slikt nasjonsforsvar kan skje.

Blant Forsvarets oppgaver er å "Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar" (Prop. 151 S Kampkraft og bærekraft s.22). Forsvaret av Norge skal gjennomføres som integrerte, allierte fellesoperasjoner ledet av NATO, og ved bruk av NATOs kommandostruktur. 

Forsvaret skal samtidig kunne bruke sin egen kommandostruktur i samvirke med NATO og lede styrker som ikke avgis til NATO. Forsvaret skal tilrettelegge for mottak og understøttelse av allierte forsterkninger og Forsvaret må ha evne til å beskytte infrastrukturen som kreves for å motta slike forsterkninger. 

Blant andre av Forsvarets oppgaver er å "bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver" (Prop. 151 S Kampkraft og bærekraft s.22). Slikt bidrag skal først og fremst skje gjennom totalforsvarskonseptet som innebærer gjensidig sivil-militær støtte og samarbeid i fred, krise og krig. Totalforsvaret vil derfor få en avgjørende rolle ved tilfelle av væpnet angrep på Norge.

I seminarets første del belyser vi rettslige forhold knyttet til alliert mottak:

 • Når er en handling rettslig sett å anse som et væpnet angrep?
 • Hvilke betingelser (om noen) vil gjelde for kamphandlinger på norsk jord under en operasjon ledet av NATO?

I seminarets andre del ser vi på:

 • Hvordan kan Forsvarets ressursbehov dekkes gjennom totalforsvaret?
 • Hvordan kan forholdet mellom Forsvarets og sivilsamfunnets behov for ressurser ved tilfelle av krig harmoniseres? 

I denne sammenhengen ser vi både på rekvisisjonslovgivningen og hvordan varer og tjenester er tenkt distribuert og prioritert i Norge i krise og krig.

Program

DEL I: VÆPNET KONFLIKT PÅ NORSK TERRITORIUM

0900 – 0920: Velkommen ved generalsekretær i Norges Røde kors og Sjef Forsvarsstaben

0920 – 1100: Alliert mottak og væpnet konflikt på norsk territorium

 • Terskelvurdering: væpnet angrep på- eller okkupasjon av Norge. Introduksjon til temaet ved hovedlærer i folkerett/ førsteamanuensis Sigrid Redse Johansen, Forsvarets høgskole
 • Samtykke og betingelser for kamphandlinger på norsk jord, ved oberst Stein Westlye Johannessen, Forsvarsdepartementet (30 min).
 • Fra norsk kommando til NATO kommando? Overføring av kommando, 
  ved oberst Arne Christian Fjelberg, Forsvarets operative hovedkvarter (20 min)
 • Evakuering – adgang til og kapasitet, ved distriktssjef Erik Furevik, Sivilforsvaret (20 min

1100 – 1115: Pause

1115 – 1145: Q & A til foregående

1145 – 1215: Totalforsvaret: utfordringer ved gjensidig støtte og samarbeid ved oberst Lars Lervik, Forsvarsdepartementet

 • Introduksjon til temaet distinksjonsprinsippet og totalforsvaret ved seniorrådgiver Marie-Astrid Matlary, Forsvarsdepartementet

1215 – 1300: Lunsj

DEL II: RESSURSTILGANG OG –FORDELING I TOTALFORSVARET

1300 – 1330: Militære rekvisisjoner - utfordringer i norsk lov og folkeretten, ved generaladvokat (P) Arne Willy Dahl

1330 – 1400: Næringsberedskap, ved fagdirektør Lisbeth Muhr, Nærings- og handelsdepartementet

1400 – 1415: Pause

1415 – 1445: Prioriteringsspørsmål, ved ass. dir. Per Brekke, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

1445 – 1515: Hvordan kan vi sikre ressurstilgang ved alliert mottak? ved sjefsforsker Gunn Alice Birkemo, Forsvarets forskningsinstitutt/Forsvarsdepartementet.

1515 – 1545: Q & A til foregående

Publisert 1. november 2017 08:03.. Sist oppdatert 16. november 2017 10:47.