Om Forsvarets høgskole (FHS)

​​FHS er Norges fremste fagmiljø for forsvars- og sikkerhetspolitikk, militærmakt- og operasjoner, og militær fysisk trening.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som har til hovedoppgave å drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling innenfor militær kjernekompetanse - de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å løse politiske problemer med militærmakt.

Forskning og utvikling ved FHS skal bidra til å ivareta Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold. Forskningen og utviklingen er spisset inn mot norsk og internasjonal forsvars- og sikkerhetspolitikk, militærmakt og operasjoner, og militær fysisk trening.

Ved FHS kan offiserer og sivile med bachelorgrad- og/eller krigsskoleutdanning bygge på med høyere militær utdanning. Utdanningstilbudet ved høgskolen skal forberede militært og sivilt personell til å kunne bekle sentrale posisjoner i forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt.

Undervisningen tar utgangspunkt i, og bygger videre på, studentenes tidligere utdanning og profesjonelle erfaring. Det innebærer at det stilles høye krav til selvstendighet, kritisk refleksjon og evne og vilje til tilegnelse av kunnskap og ferdigheter.

Foruten akkrediterte studier, utvikler og gjennomfører høgskolen en rekke kompetansehevende kurs for militære, sivile og førstegangstjenestegjørende. Blant disse er Sjefskurset, som gir nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om - og innsikt i - norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk og nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap.

Sjef FHS har et faglig ansvar for utdanningssystemet i Forsvaret, militær idrett og trening, gender i militære operasjoner, lederutviklingsmetoder, militær og operasjonell rett, utdanning i fellesoperasjoner, psykologiske operasjoner, og avansert distribuert læring (ADL).

FHS består av avdelingene Institutt for militær ledelse og operasjoner (IMLO)), Institutt for forsvarsstudier (IFS), Krigsskolen (KS), Luftkrigsskolen (LKSK), Sjøkrigsskolen (SKSK) og Cyberingeniørskolen.

Publisert 28. januar 2015 15:35.. Sist oppdatert 1. august 2018 19:33.