Fagmiljø og forskningskvalitet

Fagmiljø og forskningskvalitet handler om kompetanseutviklingen og FoU-aktiviteten ved alle lærestedene under FHS.

All høyere utdanning skal være basert på det fremste innen forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap og lærestedene skal selv utføre forskning og faglig utviklingsarbeid (ref. Lov om universitet og høgskoler. § 1-3).  

Rekruttering av fagpersonell med riktig kompetanse har betydning for i hvor stor grad lærestedene lykkes med å skape et velfungerende fagmiljø som driver med kontinuerlig utvikling av kunnskapsgrunnlaget til faget.  

Fagmiljø og forskningskvalitet handler også om lærestedenes satsning på forskning og utvikling og formidlingen av resultatene av forskning- og utviklingsarbeid. Fagmiljøet må kunne koble forsknings- og utviklingsresultater med erfaringsbasert kunnskap på fagfeltet og være i stand til å bringe frem ny kunnskap. Faglig innovasjon og kritisk refleksjon kjennetegner fagmiljøer av høy kvalitet.  

Faglige nettverk og forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt inngår også i kvalitetsområdet fagmiljø og forskningskvalitet. Lærestedene skal samarbeide med andre universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner i andre land, og skal bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten og utviklingen av høyere utdanningstilbud.    

Et godt fagmiljø holder seg oppdatert på forskning om undervisning og læring, og initierer også selv slike forskningsprosjekter for blant annet å utvikle undervisnings- og vurderingsmetoder som på best mulig måte knytter studentene til utviklingen av fagets kunnskapsgrunnlag.  


Publisert 24. april 2018 14:04.. Sist oppdatert 4. mai 2018 13:33.