Programkvalitet

Programkvalitet handler om hvordan studieprogrammet er utformet for at studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet for studiet.

Et godt sammensatt studieprogram kjennetegnes av gode og relevante læringsutbyttebeskrivelser som er på riktig nivå i Nasjonal kvalifikasjonsrammeverk. Studieprogrammet er tilpasset profesjonens egenart og undervisnings- og vurderingsformene er utformet i tråd med det beskrevne læringsutbyttet for studieprogrammet. I tillegg inngår vurderingen av integreringen av praksis/øvelser/bransjespesifikk utdanning.

Studieprogrammet skal også være utformet slik at det stimulerer studentene til å være aktive i sin egen læringsprosess, og bruken av digitale læringsplattformer er viktig.

Studieprogrammenes kobling til forskning og utvikling (FoU) inngår også i programkvaliteten. Forskning på profesjonsutdanningen er viktig for å videreutvikle studieprogrammene.  

Akkrediteringen stiller krav om tilrettelegging og mulighet for internasjonalisering ute og hjemme. Studie- og emneplaner skal blant annet angi når og hvordan studentutveksling kan skje, og med hvilke samarbeidsinstitusjoner. Et godt utformet studieprogram tar også høyde for hvordan tidligere studier og studiepoeng fra utveksling kan innpasses.  

Publisert 24. april 2018 14:04.. Sist oppdatert 4. mai 2018 13:30.