Rammekvalitet

Rammekvalitet handler om alle de forhold som virker inn på studentenes muligheter til å tilegne seg kunnskap, og som er av betydning for deres fysiske og psykiske helse.

Rammekvalitet kan forstås som fysisk og psykososialt læringsmiljø. Med fysisk læringsmiljø menes fysiske omgivelser og tilrettelegging eller belastninger i studiesituasjonen som kan påvirke den enkelte students evne og mulighet til læring. Det er viktig at lærestedene har lokaler som er egnede for studiet – både for undervisning og egenstudier – og at studentenes fysiske sikkerhet ivaretas i hele utdanningen.  

Det psykososiale læringsmiljøet omfatter psykologiske og sosiale faktorer som har konsekvenser for studentenes trivsel, helse og yteevne på lærestedet. Dette inkluderer blant annet mellommenneskelig samspill og vern mot trakassering og psykiske skadevirkninger. Sosialt miljø, kultur og velferd bidrar til et godt psykososialt læringsmiljø.  

Publisert 24. april 2018 14:04.. Sist oppdatert 4. mai 2018 13:51.