Relevanskvalitet

Relevanskvalitet handler om lærestedenes fokus på hvor relevant den samlede kompetansen til de uteksaminerte kandidatene oppleves for den profesjonen de skal inn i.

Relevansdimensjonen er kanskje utdanningens viktigste indikator på kvalitet, men den kan også være vanskelig å måle. 

At et lærested har fokus på relevanskvalitet kjennetegnes av at det aktivt hentes inn tilbakemeldinger fra tidligere studenter og arbeidsgiver om hvor relevant utdanningen oppleves, og at resultatene fra disse tilbakemeldingene brukes for å videreutvikle studieprogrammene. Relevansen må ut ifra nedfelte indikatorer jevnlig måle tilfredsheten hos studenter og arbeidsgivere i de militære avdelingene og andre tjenestesteder.

Samtidig forventes det at utdanningen har blikket fremover, og i størst mulig grad tilpasser seg fremtidens utfordringer. Oppfatningen av hva som er relevant kompetanse kan være ulik, og det er derfor viktig at FHS i fellesskap med Forsvarets avdelinger (samarbeidsparter og avtakere) har en aktiv debatt om hvilken relevans utdanningene skal forventes å ha. Som en del av relevanskvaliteten inngår lærestedets fokus og initiativ til å øke samhandlingen med avtaker både på institusjons- og studieprogramnivå. Foraene for samhandling bør være sammensatt og organisert på en slik måte at avtaker får direkte innflytelse på utviklingen av innholdet i studieprogrammene.

Relevanskvalitet handler også om lærestedets tilretteleggelse for at studentene kan lære i samspill med arbeidslivet (ved praksis, On the job training osv.). Gjennom kontakten med lærestedenes fagansatte og studenter får også arbeidsgiver og arbeidslivet oppdatert kunnskap om nasjonal og internasjonal utvikling innenfor fagområdene og dermed stimulans til utvikling og innovasjon.

Publisert 24. april 2018 14:04.. Sist oppdatert 4. mai 2018 13:28.