Styringskvalitet

Styringskvalitet handler om sammenknytningen mellom høgskolens strategi og ambisjoner for utdanningen, og den utdanningen som faktisk skjer i studieprogrammene.

For å måle kvalitet må den måles i forhold til noe. Derfor er ambisjoner og vedtatt strategi for utdanningene helt avgjørende for å kunne vurdere om målene oppnås eller ei. Ambisjonene for utdanningen bør reflektere både nåsituasjon og ønsket fremtidig status.

Styringskvalitet handler om utdanningsledelse og hvorvidt ledelsen ved lærestedet klarer å legge til rette for at det kan utvikles velfungerende fagmiljøer der ansatte og studenter sammen vedlikeholder og videreutvikler et relevant kunnskapsgrunnlag for utdanningene. 

Styringskvalitet handler også om lærestedets evne til å drive kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av sin egen virksomhet. Altså hvor godt kvalitetssikringssystemet fungerer for å kartlegge om høgskolens akkrediteringskrav oppfylles, og hvor godt kvalitetsrapporteringen fungerer for å gi ledelsen ved høgskolen et godt grunnlag for beslutninger og prioriteringer.  

Publisert 24. april 2018 14:04.. Sist oppdatert 4. mai 2018 13:32.