Undervisnings- og læringskvalitet

Undervisnings- og læringskvalitet handler om lærestedets fokus på å utvikle god kvalitet i læringsprosessene.

Som en del av dette inngår undervisernes og veiledernes faglige og didaktiske kompetanse, såkalt universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse. Det er undervisernes ansvar å tilrettelegge fag-, praksis og vitenskapsområdene på riktig nivå og med relevant profil inn i studieprogrammene. For å bidra til utvikling av undervisningsmetodene må lærestedet tilrettelegge for at undervisningspersonellet kan diskutere og evaluere utdanningen i et fellesskap (kollegaveiledning). I et fagmiljø som har prioritert utdanning deltar hele fagmiljøet, inkludert studentene, i drøftingen av hvordan god læring i faget skjer, hvordan fagmiljøet kan ta i bruk egnede undervisnings- og vurderingsformer, og hvordan studieprogrammene får en helhetlig utforming.

Buken av varierte og studentaktive læringsformer inngår i undervisnings- og læringskvaliteten. Her inngår bruken av veiledet praksis som læringsarena (øvelser, On job training etc.), studentenes deltakelse i FoU-arbeid, bruken av digitale læringsformer og lærestedets tilrettelegging for internasjonalisering i undervisningen (undervisning på engelsk, gjesteforelesere etc.)

Undervisnings- og læringskvalitet handler også om vurderingsformer og hvordan lærestedet arbeidet med å sikre at vurderingsformene faktisk måler oppnådd læringsutbytte. I tillegg inngår kvalitetssikring av bruken av karakterskalaen og karakterfordeling på bakgrunn av vurderinger fra eksterne sensorer (eks. kontrollsensur).


Publisert 24. april 2018 14:03.. Sist oppdatert 4. mai 2018 13:29.